KENT AKSLI YÖNETİM ALANI (KAYA) MODELİ

Kent Akslı Yönetim Alanı ne demektir? Yeni yönetime yeni adlar verilmektedir.

            Kent merkezli yönetim

            Kent eksenli yönetim

            Büyük şehir yönetimi

            Bütün şehir yönetimi

Kırsal kent belediye yönetimi

Verilen isimlerin çokluğu sistemin yeni, oturmamış ve anlaşılamamış olduğunu gösterir. Bunun nedeni iki yüz yıldır uygulanan mülki sistemden yerel sisteme geçilmesidir.

Günübirlik yaşama kadar sunulan kamu hizmetleri merkezden alınarak yerelleşmekte, devlet yerine seçilmiş yerel yönetimler geçerek sahiplik el değiştirmektedir.

Mülki sistemde olduğu gibi belediyeler il-ilçe sınırlarına çekilerek alan yönetimine geçmektedir. Alandaki kasaba belediyeleri ve köyler tüzel kişilik olmaktan çıkarak ilçe belediyesi içinde erimektedir. Böylece belediyeler hem yayılmakta, hem de tekleşmektedir.

Mülki sisteme benzer şekilde büyükşehir belediyesi-ilçe belediyesi alanda birlikte yer rol almaktadır. İlin bütününü yöneten valilik sistemi altında hiyerarşik olarak bağlı ilçe yönetimi bulunmaktadır. Halkın nazarında adı devlet yönetimidir. Aynı alana giren belediyelerde ise hiyerarşik yapı yerine görev dağılımı esası getirilmiştir. Aralarında görev ve yetki paylaşımı getirmiştir. Bu durumda il alanı mutlak yönetirken, büyükşehir ve ilçe belediyesi belli görevlerde yönetecektir. İlin hiyerarşik yönetimi yanında, gevşek yerel yönetim getirilmektedir.

Devlet ile halkın buluştuğu il özel idare yönetiminde, devlet  tarafı yerelden çekilerek fonksiyonunu belediyelere bırakmaktadır. boşluğu il özel idaresi yerine belediyeler doldurmaktadır.

Öte yandan merkezi idarenin taşra teşkilatları olan il ve ilçe yönetimleri valilik-kaymakamlık şemsiyesi altında olan hizmetlerini sunmaya devam edeceklerdir. Kırsal alanda yeni bir yetki ve görev dağılımı ortaya çıkmaktadır. Yerel alanda karar veren aktörler azalırken görev ve sorumluluklar devam etmektedir. Tablo durumu özetlemektedir.

 

MÜLKİ İDARE AMİRİNİN PLAN YAPMADA HUKUKİ DAYANAKLARI

 1. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun Bu planı hazırlamaya yetkisi ve görevi, 5442 İl İdaresi Kanunu’nun ilçe yönetimini düzenleyen 27, Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerini düzenleyen 31. maddeleri
 2. 5018-5216-5302-5393 Sayılı Kanunlar
 3. 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”
 4. İçişleri Bakanlığının 07.05.2002 tarih ve 12/467 sayılı İyi Yönetimin Geliştirilmesi genelgesi,
 5. İçişleri Bakanlığının 15.09.2008 tarih ve 2008/61 Nolu Genelgesi
 6. İçişleri Bakanlığının 03.09.2009 tarih ve 2167 sayılı yazısı.
 7. 59. ve 60. Cumhuriyet Hükümetleri tarafından uygulamaya konulan Acil Eylem Planı,
 8. İçişleri Bakanlığı Valilik Kaymakamlık Çalışma  Büroları Yönetmeliği,
 9. Hiyerarşik Planlar
 10. Toplumun istek ve talepleri

 

TAKTİK NEDİR?

 1. Rastgele dolaşmak istemeyen avcı, yolunu çizer, adımlarını bilerek atar. Adam adım ulaşır.
 2. Avını bekleyen avcı erken davranırsa kaçabilir. Geç kalkarsa da av kaçabilir.
 3. Taktikte böyle. Kısa zamanda seri, akıllıca hedefe odaklı adımlar atmaya benzer.
 4. Taktik küçük stratejik kalkışmalardır. Tıpkı avcının yaptığı gibi.