Sayılarla tarama

3.1.4.4. Sayılarla Tarama

Yerel alana ait varlık, değer, hareketleri gösteren sayılarla anlatım bir 
envanter çalışmasıdır. Kabaca “Yerelde ne var ne yok?” dendiğinde verilen 
rakamlara dayanan bilgiler “sayılarla anlatım” dır. O nedenle yerel yönetim 
alanının rakamlara dökülen her yanı önceden taranır, işlenir, havuz hâline 
getirilir. Buna “sayılarla yerel alan” deriz.

Sayılarla yerel alan iki yönlü bir çalışmadır. Bir yandan yerelin var olan 
veri-bilgileri üzerinden taramalar yapmak işidir. Diğer yandan yerelde var 
olmayan, ama üretilmesi gereken veri-bilgiler çalışmasıdır. Her iki işlem 
hem tarama hem de inceleme araştırma gerektirir. Yerele ait verileri taramak 
için yerel içi, yerel dışı, merkezi kurum-kuruluş kayıtları, sistem ve 
programları taranır. TÜİK tarafından tutulan veriler kullanılır. 
Verilerin yeterli olmaması hâlinde, eksik konular tespit edilerek inceleme- 
araştırma yapılır, üretilir.

Sayılarla yerel alanı ortaya çıkarmak kurumsal çalışmadır. Aynı zamanda 
uzmanlık işidir. O nedenle çalışma grubu oluşturularak derlenmeli, üretilmelidir. 
Program sistem kullanılarak havuzda tutulmalıdır. 
Sayılarla yerel alanın varlık ve değerlerini bir kere ortaya çıkarmak yeterli 
olmaz. Hem de yanıltıcı olur. Yerel alan bilgileri sürekli değişir, yenilenir. 
Böylece verileri güncel tutabilmek için program yapılmalı, ilgili kaynaklardan 
sürekli veri akışı sağlanmalıdır.

Sayılarla yerel alanı yönetme işlemi daha çok il, ilçe üst yönetimlerinin 
planlama birimlerinde yapılır. Yerel yönetim de buralarla iş birliği içinde 
çalışır. Kendisi de sistem kurabilir.