Etkileşim Çevresi Anketi

3.1.10.12.Etkileşim Bölgesi Anketi

Her plan bölgesinde olduğu gibi yerelin de içinde bulunduğu etkileşim 
bölgesi/alanı bulunmaktadır. Etkileşim bölgesi yereli çevreleyen il-ilçeler, 
belediyeler olarak seçilir. Etkileşim bölgesi etki derecesine göre birinci ve 
ikinci halkaya ayrılır.

Etkileşim bölgesi için iki anket düzenlenmelidir. Bunlardan bir tanesi 
yereli çevreleyen yerler dış paydaş kabul edildiğinden dış paydaş anketi, 
diğeri bu yerlerin özelliklerini yansıtan etkileşim bölgesi anketidir. 
Etkileşim bölgesi dış paydaş sayıldığından dış paydaş anketi, yukarıda 
açıklandığı gibi yerel dışında bulunan kişi ve kurumlara uygulanır.

Etkileşim bölgesi anketi, etkileşim bölgesinde bulunan yerleşim üst 
yönetim ve yöneticilerine uygulanır. Stratejik gelişim planı ekibi etkileşim 
bölgesi ilçelerini ziyaret ederek arama toplantıları düzenlenir. Toplantılar 
sırasında anket uygulanır.

Anketlerde bölgenin yerele bakışı, bölgeden yerelin görünüşü, yerelin 
geleceğine bölgenin yaklaşımı hususları araştırılır. Ayrıca bölge içinde birlikte 
ve dengeli kalkınma yolları, işbirliği ve rekabet durumları ortaya çıkarılır. 
Tespit edilen eğilim ve beklentiler planlamada yer bulmalıdır.