Çevre Araştırması

3.1.9.8.Çevre Araştırması

Çevre araştırması stratejik planı diğerlerinden ayıran ana konudur. Çünkü 
stratejik planlar çevre faktörleri üzerine kurulur. Yereli çevresi ile birlikte 
inceleyerek stratejiler geliştirir.

Çevre araştırması bağımsız bir çalışma olarak yapılmalıdır. Gerekirse bir 
çevre çalışma grubu oluşturulabilir. Yerelin çevresi aynı zamanda planlamada 
dış paydaş grupları kapsamına girer. Nasıl paydaşlar üzerinden veribilgi 
alınıyorsa çevreden de aynı şekilde bilgiler alınır.

Çevre çalışmasına başlamadan önce çevre kendi içinde gruplandırılmalı 
ve tespitler yapılmalıdır. Stratejik planlarda çevre beş başlık altında incelenmektedir:

İç Çevre

Yerel yönetim kurumunun kendisini ifade eder. Bunlar da; 
Yerel yönetim kurumları 
Yerele hitap eden kamu, yerel, STK, gibi kurum-kuruluşlar 
Yerelde varlık gösteren diğer birimler

Etkileşim Çevresi

Yerele bitişik, yerele komşu, onu etkileyen, etkilenen, iletişim içinde 
olan çevre, etkileşim çevresidir. Her yerele göre etkileşim boyutu değişir. 
Etkileşim çevresini yerelde komşus olan yerel yönetimler (il-ilçe, 
belediye) olarak anlamalıyız. Buraların yerelle iş birliği, rekabet, çatışma, 
uyum, paylaşım, birlikte hareket, ortak kullanımlar gibi pek çok 
yönden analiz edilmesi gerekir.

Yerel yönetimin tek başına bir oda gibi, çevresinden kopuk ve bağımsız 
olması düşünülemez. Öyle olunca çevresi ile etkileşimi, olumlu 
olumsuz yönleri irdelenmelidir.

Etkileşim bölgesi analiz çalışması yeni bir konudur. Daha önce işlenmiş 
bir çalışmayı model olarak vermekteyiz.

Dış Çevre

Yerelin etkileşim bölgesini de dışardaki il-ilçe-belediyeyi kapsar. Unutmayalım. 
Yerel istatistikleri il düzeyinde tutulmaktadır. İl değerleri yerel 
için esas alınmalıdır.

Bölge

Yerel yönetimin içindeki bölgeyi kapsar. Tıpkı il gibi istatistikler bölgesel 
de oluşturulmaktadır. Bölge içinde mukayese yereli daha iyi tanımaya 
yardım eder.

Ülke

Ülkemizde yerelin mukayesesinde ve yerini belirlemede dikkate alınacak 
bir çevredir. Ülke düzeyinde yerini ve sırasını görmede ülkesel 
değerlere bakılmalıdır. Mesela, turizmde stratejiler geliştireceksek ülkenin 
değerlerini, bu yerlerle mukayese yapmak gerekir.