Yerel Riskler Analizi

4.1.23. YEREL RISKLER ANALIZI

Yerel yönetimlerin temel görevi hizmet sunduğu alanda riskleri azaltmak, 
etkilerini aza indirmek, oluşabilecek riskleri önceden görerek tedbirler 
almak olduğuna göre, bunu ancak stratejik planlama aracılığı ile yapar. 
Plan karalarında riskler üzerine amaç- hedef- stratejiler geliştirmek, eylem 
adımları atabilmek için önceden incelenmesi ve analiz edilmesi gerekir. 
İşletmeler, kurum-kuruluşları risk analizi değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. 
Yerel yönetimlerde de benzer ‘’risk analiz değerlendirme 
yöntemleri ‘’ uygulanarak riskler üzerinde çalışılır.

Yerel alanda risk araştırmaları yapılıp planda karar alınabilecek nitelikte 
olan risklerin mevcut durumu ortaya konduktan sonra bunlar ayrı ayrı 
analiz edilir. Analiz sonuçlarına göre gelecekle ilgili çözüm önerileri veya 
alınması gereken tedbirler sıralanır. Hazırlanan risk araştırması ve analizi 
raporlarından planın mevcut durumu ve gelecek tasarımında yararlanılır.

YEREL YÖNETİMLERDE RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

• Yerel yönetimin risk yönünden geçmişi 
taranır 
• Risk alanları belirlenir 
• Risk alanları üzerine yerel yönetimin 
tecrübesi ve bilgi taranır 
• Yeni risk alanları taranır 
• Risk konuları üzerinde inceleme, araştırma 
yapılır 
• Riskin belirlilik belirsizlik ortamı incelenir 
• Riskin doğuracağı olumlu olumsuz sonuçlar 
irdelenir 
• Risk kapasitesi ölçülür 
• Risk şiddeti ve eğilimi ölçülür 
• Riske karşı alınacak devam ve yeni tedbirler 
sıralanır 
• Risk yönetimine geçilir 
• Riske karşı karar verme yöntemleri geliştirilir 
• Risk yükünün paylaşımı ve birlikte mücadele 
yolları taranır 
• Risk raporlaması yapılır 
• Risk için stratejik kararlar önerilir