Yerel Riskler Araştırması

3.1.9.9.Yerel Risk Araştırması

İşletmelerde olduğu gibi kurum kuruluşlar da varlığını sürdürürken 
risklerle karşılaşırlar. Riskleri azaltarak varlıklarını sürdürmek isterler. Yerel 
Yönetim kurumlarında da aynı durum gözlenir. Yerel yönetimlerin kurum 
yanında alanı da yönettiğinden hem kurumsal risk hem de alan risklerini 
birlikte yönetir. Bunun için yerel yönetimlerde risk araştırması önemlidir. 
Yerel yönetim alanın riskleri; yönetsel, sosyal, ekonomik, afetler ve yerele 
özgü alanlarda kendini gösterir. Bunları önceden görülüp araştırılması, 
risk analizlerinin yapılması, ortaya çıkan tabloya göre gelecek kararların 
alınması gerekir. Stratejik planlamada risk araştırması ve analizi yapılmaz 
ise plan eksik kalır. Çünkü planın bir yüzü de geleceği şimdiden görmek ve 
ona göre hazırlanmaktır.

Yönetsel Riskler

Yönetim alanında kurumlar arasında riskler oluşabilir. Bunlar, iş birliği ve 
koordinasyon eksikliği, kurumsal çatışma, yetki alanında karmaşa, hizmet 
ve yatırımlarda ilgisizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Yerel üst yönetim liderlik, 
sevk-idare , iş birliği ve koordinasyon yöntemlerini kullanarak riskleri 
azaltır. Kurumların risk oluşturma kapasiteleri incelenerek durum tespiti 
yapılır.

Sosyal Riskler

Yönetim alanındaki toplumun güvenlik başta olmak üzere toplumsal 
uyumsuzluk, çıkarlarda çatışma, siyasal ve sosyal içerikli karmaşalar yaşanabilir. 
Yerel yönetim toplumunun geçmişinin incelemesi üzerine gelecekte 
olabilecek durumlar ortaya çıkarılır ve analiz edilerek raporlanır.

Ekonomik Riskler

Yerel yönetim alanında reel ekonomi, kent ekonomisi, sektör ekonomileri 
gibi isimlerle adlandırabileceğimiz alanda krizler çıkabilir. Kriz durumu 
dünya, ülke veya genel ekonomiden kaynaklanabileceği gibi yerel şartlardan 
da ortaya çıkabilir.

Yerel yönetimler muhtemel kriz konularını önceden inceleyerek gerekli 
önlemleri almak için hazırlık yaparlar. (Mesela fırıncıların unlu mamul çıkaramamaları 
durumunda temel görev belediyelere düşmektedir.)

Afetler

Ülkemiz baştan sona afet coğrafyası olarak görülmektedir. Mevzuatımızda 
da yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olmaları, afet yönetim 
planı yapmaları istenmektedir. Yerel yönetimin büyüklüğü ne olursa olsun 
afet yönetim planını mutlaka yapmalıdır. Bunun için veri bilgi derlemesi, 
araştırmalar yapması gerekir. Stratejik plan içinde, afet yönetim planında 
güncellenen verileri kullanılır.

Yerel Riskler

Yerel yönetim alanında yerele özgü riskler yaşanmış olabilir. İlerde de 
yaşanması muhtemel olabilir. Bu durumlar için yerel riskler tespit edilmeli, 
üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılmalıdır.