Rekabet Gücü Araştırması

3.1.9.6.Rekabet Gücü Araştırması

Genelde, rekabet gücü analizinde yurt içi ve yurt dışındaki benzer yerlerin 
karşılaştırması yapılarak sonuca gidilir. Yerel idarelerde ise, hem yurt 
dışındaki hem de bölgeye komşu veya rekabet ortamı içinde bulunan benzer 
yerel idareler kıyaslanır. (Örneğin, turizm potansiyeli yüksek, aynı bölgedeki 
iki ilin veya belediyenin karşılaştırılması gibi.)

 • Rekabet gücü aşağıdaki faydaları sağlar.
 • Yerel yönetim gelişme seyrini ortaya koyar
 • Gelecek dönemlerde olumlu veya olumsuz etkilenecek unsurları ortaya 
  çıkarır
 • Yerel yönetim yaşam standartlarına ilişkin gösterge oluşturur
 • Kıyaslama yoluyla, yerel idare alanı olan (il ve kentlerin) birebir rekabet 
  güçlerini ortaya koyar
 • Yerel yönetim dinamizm düzeyini belirler

Rekabet gücü, yerel idarede amaçların ve hedeflerin belirlenmesine ve 
strateji kararlarının alınmasına destek sağlar. Yöneticilere rasyonel karar almalarında 
katkıda bulunur. Sektörler veya alanlar arasında geri besleme 
sistemi oluşturur. Böylece rekabet ortamında en iyi örnekler benimsene rek kapasite artırımı yoluyla refah sağlanır. 
Rekabet gücü analizi araştırması yerelin (il-ilçe-kent-belediye) gelişme 
kapasitesi ve dinamiklerinin benzerleriyle ölçülerek tedbirler almayı hedefler. 
Rekabet araştırması il-ilçe düzeyinde yapıldığı gibi kentler düzeyinde 
de yapılmaktadır. Amaç, yerele yatırım çekme, girişimci ve beşeri sermayeyi 
getirme, yaşam standardı göstergelerini yükseltme çalışmasıdır. Rekabet 
konularını ölçerek yerelin kapasitesinin artırmayı hedefleriz. 
Rekabet gücü araştırmasını yerel ve merkez olmak üzere boyutlu ele 
almak yararlı olur. 
Kent Rekabet Gücü 
Kentler yerel alanın merkezinde oturur. Çoğunlukla yerel alan ismini alır 
ve öyle tanınır. Dünya ve ülke eğilimleri kentlerin rekabet ettiklerini gösteriyor. 
Öyleyse kentsel rekabet konuları araştırılmalı ve onun üzerinden 
araştırma yapılmalıdır. 
Kentlerdeki belli başlı rekabet konularını şöyle sıralayalım.

 • Coğrafi konum
 • Doğa
 • Tarih
 • Kültür varlıkları
 • Değerler
 • Toprak
 • Alt yapı
 • Organizasyonlar
 • Sermaye
 • İnsan kaynakları sermayesi
 • Güvenlik
 • Kültür
 • İmaj
 • Marka
 • Medya
 • STK
 • Yenilik
 • Girişimci kültür
 • Yerel yönetim kalitesi
 • Teknolojik potansiyel
 • Merkezi hükûmet nezdinde şehrin temsil gücü
 • Endüstriyel alt yapısı
 • Yatırım iklimi
 • Vizyon birliği

Kentlerin analizi yapılırken komşu kentler, bölge kentleri ile benzer kentler 
yan yana getirilir. Aralarında mukayeseler yapılır. Kentin avantajları, dezavantajları 
çıkarılır. Tablolaştırılır. Gelişme farklılıkları ortaya konur. Önerilerde 
bulunulur. Araştırma sonunda “şehir rekabet stratejileri” geliştirilir.

Yerel Alan Rekabet Gücü

İl-ilçe coğrafyası yerel alanı oluşturur. Kentleri içine alan büyük coğrafyanın 
farklı yanlarını ortaya çıkarmak, komşular ve bölge ile mukayese 
etme ve rekabet araştırması yapmaktır. İl-ilçe coğrafyasında kentsel değerler 
yanında, coğrafya, doğal yapı, sektörel alan devreye girer. Yerelin özelliklerine 
göre bu ve benzeri konumlar tespit edilerek araştırılır.

Rekabet gücü araştırmasında temel yaklaşım mukayeseye dayanır. Yerelin 
konularının dünya, Türkiye, bölge, il-ilçe, ile rakamlara dayalı karşılaştırması 
ile tablo ortaya çıkar. Buradan çıkan değerlere göre rekabet gücü 
ve alınacak önlemler ortaya konur.

Rekabet gücü araştırması uzmanlık çalışmasıdır. Yani, uzmanlar tarafından 
hazırlanmalıdır. Ancak planlama ekibinden yeterli, bilgi ve donanıma 
sahip kişiler varsa, içerde de yapılabilir. Genellikle üniversitede konuda 
uzman akademisyenlere yaptırılmaktadır. Yerelde böyle bir imkân varsa 
tercih edilmelidir.

Yerel alan rekabet gücü araştırmasına kentsel konular yanında aşağıdaki 
konular da eklenmelidir.

 • Coğrafi konum
 • Yer altı zenginlikleri
 • Yer üstü zenginlikleri
 • Yerleşimler
 • Doğal varlıklar
 • Kıyılar
 • Sektörler
 • Büyük projeler
 • Tarımsal konum
 • Yerelin varlıkları