Ürün Analizi

4.1.16. ÜRÜN ANALIZI

Yerel yönetim stratejik planlama yaparken tıpkı hizmetlerde olduğu gibi 
ürünleri de önceliklendirir, derecelendirir, gruplandırır, ilişkilendirir, sektörlere 
göre ayrıştırırız. Her ürün üzerinde ayrı çalışarak analiz yaparız. 
Stratejik plan tercihler ve bilinçli seçimler planlaması olduğuna göre 
ürünler strateji belirlemede kullanılır. Yerel yönetimin ürün değerlendirmesini, 
gelişim yönünden yapar. Yerel ekonominin temeli olan ürünler planlanmadığı 
sürece, yerele katkısı olmaz. Bazen tersi de olur.

Yerel alandaki ürünlerin coğrafi marka değeri, üretim markası, tanınırlığı, 
ürenden vazgeçme, yoğunlaşmada bize yol gösterir. Ayrıca üründe kümelenme 
üzerinde durulmalı, incelenmelidir.

Hizmet, ürün, mal, yatırım, gibi isimlendirilen çıktılar stratejik planın yapımını 
şekillendirir. Geri döner planı besler. Neticede ürün döngüsü planın 
gücünü oluşturur.