Ürün Araştırması

3.1.9.5.Ürün Araştırması

Devlet Planlama Teşkilatı, kurumlarda ürünü “hizmet” olarak kabul etmektedir. 
(DPT, 2006: 17) Yerel yönetimler açısından bakıldığında ürünün 
hizmetten farklı olduğu görülür. Stratejik plan, kaynak kullandığından 
dolayı gerçek ürünle de ilgilenir. Yerel yönetimlerde hizmetler ve üretilen 
ürünler olmak üzere iki ürün karşımıza çıkar. Stratejik plan yapılırken her 
ikisini de hesaba katarız. 
Hizmet. Yerel yönetim tarafından üretilen işe, işlemlere, maddi olmayan 
varlıklara denir. Hizmet ihtiyaçlardan doğar. Hizmetin alıcıları vardır. 
Üretilen hizmet iki yönlü ölçülerek değerlendirilir: performans analizi, vatandaş 
memnuniyeti analizi. Bu göstergeler plan yapımına yol gösterir.

Hizmetin üretilmesini ve şekillenmesini mevzuat, talepler, ihtiyaçlar, tercihler, 
birikimler belirler. Yerel yönetimler plan yaparken hizmetlere öncelik 
verir, yer ve zamanını ayarlar. Hizmetleri maliyetlendirir ve değerlendirir. 
Mevzuatın mecburi kıldığı hizmeti yapmaktan (planlamaktan) kaçınamaz. 
Ancak sunum şeklini ve yöntemini değiştirir. (Mesela kriz döneminde 
ekmek sunumundan vazgeçemez.)

Ürün. Yerel alanda katma değer yaratan, iş ve istihdam oluşturan, elle 
tutulan her türlü ham, yarı mamul, mamul ve çıktılar olarak tanımlanır. 
Ürünlerin yereli geliştiren, tanıtan ve katma değer yaratan yönü vardır. Yönetim 
planlamasında ürünler, strateji belirlemede motor, katalizör görevi yaparlar. 
Ürünlerin yerel yönetim açısından beş yönü vardır.

1. Marka ürünler 
2. Katma değeri yüksek ürünler 
3. Geliştirilen ürünler 
4. Terk edilen ürünler 
5. Yerele özgü ürünler

Yerel yönetim stratejik planlama yaparken tıpkı hizmetlerde olduğu gibi 
ürünleri de önceliklendirir, derecelendirir, gruplandırır, ilişkilendirir, sektörlere 
göre ayrıştırır. Her ürün üzerinde ayrı çalışarak analiz yapar. Ürünler, 
strateji belirlemede kullanır.

Stratejik plan tercihler ve bilinçli seçimler planlaması olduğuna göre ancak 
kendini ürünler üzerinde gösterir. 
Yerel yönetimin ürün değerlendirmesini, gelişim yönünden yapar. Yerel 
ekonominin temeli olan ürünler planlanmadığı sürece yerele katkısı olmaz. 
Bazen tersi de olur.

Yerel yönetimlerde; hizmet, ürün, mal, yatırım gibi isimlendirilen faaliyetler 
hem stratejik planın yapımını şekillendirir hem de planın çıktısı 
olurlar. Geri döner planı beslerler. Neticede ürün döngüsü planın gücünü 
oluşturur.