Kaynak-Potansiyel Analizi

4.1.15. KAYNAK-POTANSIYEL ANALIZI

Yerel stratejik gelişim planında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi 
amacıyla çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu, 
özel sektör, STK ve oda meslek kuruluşları kaynakları ile yatırım teşvikleri, 
yerel yönetim kaynakları Avrupa Birliği fon, hibe ve kredileri sayılabilir. Sayılan 
mevcut ve potansiyel kaynaklar Yerelin stratejik gelişim planında yer 
alır.

Analiz, kaynak ve potansiyel elde edilen veri-bilgilerin yerel açısından 
değerlendirilmesine dayanır. Kaynak-potansiyel tespiti başta mevcutlar

üzerinde taranarak yapılır. Yerelde uyuyan kaynak-potansiyeller incelemearaştırma 
yoluyla ortaya çıkarılır. Her iki çalışmada yerel düzeyde yapılır. 
Kurum-kuruluş verileri, sektör verileri, yerele ait TÜİK verileri incelenir. 
Görüşme, tartışma yolları ile kaynak-potansiyel tespitleri yapılır. Hâlen çalışılmış 
doküman varsa yararlanılır. Üniversiteden uzman eliyle araştırma da 
yapılabilir. Çalışmalar bilimsel nitelikte rapora bağlanır. 
Kaynak ve potansiyellere yakından bakalım.

Mali Yapı

Yerel yönetimin mali yapısı, mali kaynakları, stratejik planı doğrudan 
etkiler. Dolayısıyla yerel yönetimler mali yapıyı güçlendirmeye çalışırlar. 
İşletmelerde olduğu gibi yerel yönetimlerde de mali yapı vücudun 
omurgasına benzer. Yönetimi ayakta tutan odur. Mali yapı stratejileri 
belirlemede, amaç ve hedefleri ortaya koymada sınırlayıcı, şekillendirici, 
yönlendirici rol oynar.

Bütçe

Yerel yönetimlerde bütçe yıllık yapılır. Performans bütçeleme sistemiyle 
iki yıllık sisteme geçilmektedir. Yerel yönetimlerde denk bütçe 
esastır. Bir yıl içinde elde edilen gelirlerin aynı yıl içinde harcanmasını 
esas alır. Ancak yılları kapsayan hizmetlerden ve yatırımlardan dolayı 
borçlanma ve kredilenme yoluna gidilmektedir. Bütçe gerçekleşmeleri 
performansı ortaya koyduğuna göre, yıllara dayalı seyri plan hedeflerine 
ışık tutar. Stratejik plan yapılırken bütçenin geçmişi ve geleceği 
üzerine projeksiyonlar tutuları. Eğilimler tespit edilir.

Finansman Yapısı

Yerel yönetimlerin finans kaynakları, devlet yardımları, vergiler, işletme 
gelirleri, nakdi sermaye yerine bina, araç, gereç, teknik donanım, 
insan kaynakları şeklinde algılanır. Kısaca, yerel yönetimin finans yapısı, 
varlıkları şeklinde kabul edilir. Stratejik plan yapılırken nakit planlama 
yerine kaynak planlaması dikkate alınır.

Kaynak Analizi

Yerel idarede kaynaklar insan kaynakları, fiziki kaynaklar, maddi olmayan 
kaynaklar şeklinde ayrılır. Kaynaklar işletme biliminin ele aldığı şekliyle 
idarenin gücünü oluşturan sabit varlıklar olduğu kadar, idareyi geleceğe 
taşıyan dinamik unsurlardır. Mevcut durum analizinde idarenin kaynakları 
mutlaka ortaya konmalıdır. Yerel yönetim kaynakları yanında dış 
kaynaklar da incelenir. 
Kaynak analizinden beklenen, kaynakları ortaya çıkarmak, tasnif etmek, 
kullanım yerlerini belirlemektir.

Stratejik plan kaynakları, kullanımı tasarruf dengesi içinde değerlendirir. 
Unutmayalım ki kaynakları sınırlı ve yalnızca bugün için bize ait 
değildir. Kaynağı sürdürülebilir görmek stratejik planlamanın istediği 
yaklaşımdır.

Potansiyel Yapısı

Yerel yönetimin içinde bulunduğu alanda görünen, görünmeyen kaynaklar, 
henüz ortaya çıkarılamamış potansiyeller bulunur. İlerde doğacak 
potansiyelleri de saymalıyız. Stratejik plan öngörü planlaması 
olduğuna göre kaynak ve potansiyeller amaç-hedef-stratejilere ve 
ulaşmada işe yarar.