Yatırım Taramaları

3.1.4.10.Yatırım Taramaları

Yerel alan yönetiminin temel amaç ve hedefi kalkınmayı sağlamaktır. 
Kalkınmada yatırımlarla sağlanır. Yeni kalkınmanın göstergesi yapılan yatırımlar 
olmaktadır. Zaten yerel beklenti, ne kadar çok yatırım olursa, o kadar 
çok kalkınılacağı şeklindedir. Ancak bu bakış çoğu zaman yanıltıcı olur. 
Yerele yapılan yatırımlar genellikle merkez kaynakları, yerel yönetim 
bütçe ve kaynakları, özel sektör yatırımları şeklindedir. Yatırımların çoğunlukla 
siyasal kaygılarla yapıldığı, inceleme yapılmadığı, ihtiyaca dayanmadığı 
ve plan kararlarına uyulmadığı gözlenmektedir. Neticede ölü yatırım 
dediğimiz, kaynakların boşa harcanması karşımıza çıkmaktadır.

Halbuki, yatırımlar yapılırken.

  • Kalkınma planına uyulsa
  • Stratejik planlarda öngörülen çerçevede kalınsa
  • Bütçe programına uyulsa
  • Stratejik kararlar ile yapılsa
  • Öncelikler derlense
  • İhtiyaca uygun seçilse
  • Katılım sağlansa

Yerinde, kalıcı, fayda-maliyeti rasyonel, ekonomik, toplumun sahiplendiği 
yatırımlar doğacaktır. 
Yukarda açıklandığı gibi yatırımların seyrini görmek, darboğazları tespit 
etmek, ihtiyaca ve gerçeğe uygunluklarını ortaya çıkarmak için yatırım taramasına 
gerek vardır. Stratejik plan yapan çalışma gurupları kendi alanlarında 
kalan yatırımları tarar. Plan yönetimi yatırımları taramak için ayrı ekip de 
oluşturabilir. Yatırım taraması yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

1. Yatırımlar kamu, yerel, özel sektör gibi başlıklara ayrılarak taranır 
2. Yatırımlar yıllara sari (yönelik) olduğundan dönemsel bakılmalıdır. Genellikle 
son beş yıl, on yıl gibi taranır 
3. Yatırımlara sektör, alan yönünden bakılarak taranmalı, tablo, grafikler 
için veri hazırlanmalıdır 
4. Yatırımlar geleceğe sarktıkları için ileriye yönelik teklif, öneri, program, 
taslak, etüt, inceleme, projelendirme gibi isimlerle yapılan hazırlıklar 
taranmalıdır. Genellikle gelecek beş yıl gibi tarama yapılır 
5. Yatırım bilgilere, yapılan sınıflandırmaya uygun olarak kurum-kuruluşlardan 
istenir. İl, ilçe, bölge, merkez, belediye yatırımları gibi ayrıştırılarak 
form, tablo, grafik, şekillerine göre istenir 
6. Yatırımlar ile ilgili hazırlanan bilgi-belge, broşür, kitapçık, bülten, kitap 
vb. yazılı dokümanlardan yararlanılır 
7. Yatırımlar ile ilgili tutulan istatistik, envanter gibi kaynaklardan yararlanılır. 
Bunlar ilgili yerlerden istenir