Planlar Analizi

4.1.8. PLANLAR ANALIZI

Yerelde mekânsal nitelikli imar planları hariç yerel plan tecrübesi azdır. 
Gerçek planlama yerel stratejik planla başlar. Planların analizi yapılırken 
beş yol izlenir:

4.1.8.1.Üst Planlar

Ülkemizde uygulanan genel, bölgesel ve il düzeyinde planlar yereli 
bağlar. Üst planlar da hiyerarşik sıraya göre taranıp sıralanır. Planların bağlayıcı 
tarafları eksen, alan ve amaçlardır. 
Bunlar tabloda yan yana getirilerek bütün hâlinde görülür. Yerel stratejik 
planı dokümanlarıyla yan yana getirilir. Çapraz sorgu yapılarak bağlayıcılığı 
sağlanır.

4.1.8.2.İl-İlçe Planları

Bunlar yerel alana hizmet eden planlar olmakla beraber yerel stratejik 
planlar gibi kapsayıcı olamazlar. Yerel plan yapılırken tıpkı üst planlar gibi, 
analiz edilir. Vizyondan, misyon alanlar, amaç, hedef, stratejilere kadar sıralanır. 
Yapılan plan çatısına uygun veri-bilgilere dönüştürülür ve karşılaştırma 
yapılır. Planların yerel stratejik planla uyumlu yanlarından yararlanılır. 
Planlar geleceğe hitap ettiğinden yeni planın kapsamına girebilir. Alıntı 
yapılacaksa kaynakça bölümünde belirtilir.

4.1.8.3.Yerel Yönetim Planları

Yerelde, alanlara veya sektörlere hitap eden, uygulanan planlar vardır. 
Her sektör için üst planlardan alttakilere kadar hepsi listelenir. Tek tek taranarak 
stratejik plan konuları ile bağlantılı olanlar ayıklanır. Planların yerelde 
uygulama yönleri ile stratejik plan arasında uyum sağlanır.

4.1.8.4.Yerel Kurumsal Planlar

Yerel alanda kurumlar kendileri stratejik plan yaptıkları gibi, üst kurum 
planlarını uyguluyor olabilirler. Her iki şekilde de uygulanan planlar analiz 
edilir. Yerel planla bağlantıları kurulur. Gelecek öngörülerinden yararlanılır. 
Bu planlar da tablo halinde gösterilir. Kaynakça bölümünde işlenir.

Yerel yönetimin yaptığı hâlen uygulanan stratejik plan bütün yönleriyle 
incelenir, analiz edilir. Plan kararlarının yıllık performansları taranır, uygulama 
oranları tablolaşır. Planda yer alan amaç-hedef-stratejilerinin ne kadar 
uygulandığı raporlanır, tablolarda gösterilir. Yeni yapılan planın tasarı kararları 
ile eski planın benzer kararları tablo hâlinde karşılaştırılır. Uygulaması 
başarılı olan, hâlen uygulanmasına gerek duyulan kararlar yeniden ele 
alınır. Eski plan yeni planın hafızası ve tecrübesi olmalıdır. Yerelde işlenen 
planların yalnızca kendilerine değil, diğer (hazırlık) dokümanlarına, veribilgilerine 
ulaşarak yararlanmalıyız.