Kurumsal (yapı, karne, süreç)Taramalar

3.1.4.3.Kurumsal Tarama (Yapı, Karne, Süreç)

Kurumsal tarama stratejik planlamaya karar verilme aşamasında yapılması 
gereken bir çalışmadır. Kurumsal tarama, idarenin bütün birimleri ve 
yöneticileri ile görüşmeler sonucu elde edilen verilere dayalı bir çalışmadır. 
Bu kapsamda formlar hazırlanarak veriler toplanır ve daha sonra analiz edilir. 
Kurumsal taramada ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler izlenir.

1.Kurumsal Veri-Bilgileri Taramak

Stratejik planın bir bakıma kurumlar eliyle yapıldığı, kurumlarda üretilen 
veri- bilgiler üzerine kurulduğu dile getirilmektedir. Gerçekten de kurumsal 
veri- bilgi kaynakları kullanılmadan planlama yapılamaz. Kurumların 
normal görev sürecinde olsun, planlamanın yapımı sürecinde olsun üretilen 
veri- bilgiler analiz edilmeden planlamada kullanılamaz. Bu nedenle 
kurumsal taramalar kurumda ne var ne yok kabilinden bütün dokümanları 
almak yerine önceden hazırlanacak listeler, form, tablolar üzerinden alınırsa 
çalışma amacına ulaşır.

Kurumsal veri-bilgiler kurumdan istenir. Ziyaret edilerek alınır. Bilişim 
programları üzerinden alınır. Yazılı, görsel, CD ortamında taranır.

2.Kurumsal Karne Taramak

Kurumsal karne kurumun ‘’check-up‘’ yapılması hâlidir. Kurum bütün 
yönleriyle, görünen görünmeyen yanlarıyla, işleyişi ile ortaya konur. Aslında 
kurumsal karne, kurumsal yapı, faaliyet, süreçlerin hepsini kapsar. Bu 
bağlamda kurumsal karne verileri alınarak, içerisinden planlama ihtiyacı 
olanlar ayıklanır.

Kurumsal karne taraması aynı ismi taşıyan yöntemle yapılır. Kurumsal 
karne taramasında paydaş analizinde yapılan etki ve önem yönünden 
önde olan yerel yönetimin kurumları için yapılır. Zira bu kurumlar plan uygulamasını 
yürüten kurumlardır. Analiz edilmesi gereklidir.

3.Kurumsal Süreçleri Taramak

Kurum, yapı olduğu kadar hizmet ve faaliyet yürütürken beraberinde 
süreçler yönetir. Kurumsal süreçler plan uygulaması süreçlerini de kapsar. 
Bu bakımdan stratejik plan kurumsal süreçleri yöneten, yönlendiren kararlar 
alır. Daha açık ifadeyle süreçler planlamanın içinde yer alır.

Kurumsal süreçler kurumlardan veri-bilgi yoluyla elde edilir. Ayrıca kurum 
süreçleri de yerinde incelenerek rapor şeklinde hazırlanır. Kurumun 
süreç üzerine çalışması varsa yararlanılır.

4.Kurumdaki Yönetsel Süreçleri Taramak

Kurumsal yönetsel süreçler kurumun yönetim tarafını anlatır. Kurumun 
işleyen yönetim alanında yürütülen hizmetler, faaliyetler, ilişkiler ve iletişimler 
süreçler kapsamında değerlendirilir.

Kurumdaki yönetsel süreçler, yönetimin etkinliğini ve verimliliğini ölçer. 
Bu nedenle stratejik plan yapılırken yönetsel alanda öngörülerde bulunulur. 
Bunun içinde süreçler önceden taranmalı ve analiz edilmelidir.