Konu Tarama

3.1.4.2. Konu Tarama

Yerel yönetimin uğraştığı konular, kendisine görev verilen konular ile 
çözüm bekleyen hizmet ve faaliyetlerdir. Yerelde uğraşılan konular bilinmeden 
planın eksen-alanları ortaya çıkamayacağı gibi, planın da çerçevesi 
çizilemez. Stratejik plan yapılırken yerel yönetimin hareket alanı, plana çerçeve 
oluşturur. Hareket alanı ise ona yüklenen iş ve görevlerdir.

Şimdi yerel yönetimlerin uğraştığı iş ve görevleri sıralayalım. 
Şunu unutmayalım. Konu teşkil eden hususlar bir yerde yazılı olmayabilir. 
O nedenle her yerel yönetimin hizmet alanları ve konuları farklı olabilir. 
Esasta değişmemekle beraber sayı yönünden değişir. Mesela bir yörede 
tarım, bir yörede turizm önde olabilir.

Stratejik planda yer alan “alan” ile ilgili konular aşağıdaki yerlerden temin 
edilir.

 • Yerel yönetime bağlı kurum-kuruluşların iş-görev tanımları
 • Yerel yönetime mevzuatla verilen görev ve sorumluluklar
 • Yerel yönetim planlarında, verilen yüklenen görevler
 • Üst, eş, alt planların verildiği görevler ve çağrılar
 • Sorun çözüm kapsamında yer alan konular
 • Kamu hizmet standartı konuları
 • Performans konuları
 • İnceleme araştırma kapsamında geçen konular
 • Çalışma grubu raporlarında geçen konular
 • Alanlara rehberlik çalışmasında geçen konular
 • İl- ilçe yerel konuları
 • İhtiyaç ve beklentiler
 • Yerel yönetimin gelenek ve birimleri
 • Toplum ihtiyaç, istek ve beklentileri
 • Ülkemizin 2013 vizyonu ışığında yerele düşen görev ve faaliyetler
 • Hükûmet plan ve programları
 • Yerelde uygulanan eylem planları
 • Yerel yönetim iktidarının amaç ve hedefleri
 • Ülke, bölge ve yerelde yeni gelişmelerle ortaya çıkan konular

Kabul etmeliyiz ki, yerel yönetimi bağlayan veya oradan istenen hizmet 
konuları yüz birim ise, fiilen yerine getirdiği ve gerçekleştirdiklerinin sayısı 
çok aşağılardadır. Yerel yönetim hizmet sunarken onu yönlendiren, üç temel 
güç karşımıza çıkar.


1. Mevzuatla verilen zorunlu görevler 
2. Yerel yönetim liderliğinin hizmet anlayış (söylem, amaç, hedef politikaları) 
3. Toplumun istek ve talepleri


Zaten yerel yönetime verilen görevlerin gelirleriyle orantılı olarak yerine 
getirileceği Anayasa ve mevzuatta düzenlenmiştir. Demek ki, yerel 
yönetimler çoklu (belki de bir kısmını bilmediği) görevlerini yürütürken 
mali kaynak, güç ve yönetim kapasitesi oranında karşılayacağından bahisle 
seçim yapar. Yani bir kısmını yapamayacak veya erteleyecektir. Kendi 
imkânları ile hizmet konuları görevleri yerelin talepleri arasında denge kuracaktır.

Peki bunu nasıl sağlayacaktır?

Cevabı açık. Stratejik plan dönemine göre yaparak karşılamaya çalışacaktır. 
Plansız bir yönetim tarzı da keyfi olmaktan öteye gitmeyecektir. 
Keyfilik hem başarısızlık hem de tartışma getirir. Konu tespiti, yerel yönetime 
çoklu hizmet adımlarından seçim kolaylığı sağlar. Bunu da plan eliyle 
yapar.