Stratejik Alanlar örgüsü

4.2.8.STRATEJIK ALANLAR

Eksenler plan iskeletinioluşturur. Planın çerçevesi çizilmiş, varlığı, hacmi 
ortaya konmuştur. Bu iskelet giydirilerek plan tamamlanır. 
Stratejik alanların tespiti için başlangıç noktasıdır. Bundan sonra her çalışma 
alan-alt alan üzerinden yürür. Bir bakıma planın bölümlere ayrılmış 
hâli de oluşturulur.

Stratejik alan bölümünü analiz ederken önce onu besleyen kaynaklara 
bakmalıyız. Gerek çalışma grupları, gerek plan ekibinin çalışmaları sonucu 
derlenen alana ait veri-bilgi havuzu oluşturulur. 
Daha sonra alanlar üzerinde yoğunlaşarak planlama çalışmalarını yürütülür. 
Alanlar dört adımda analiz edilir.

1. Alanın Mevcut Durumu 
Alan üzerine mevcut durum çalışması öncelikle çalışma grubu yapar. 
Çalışma grubu alan kaynaklarından elde edilen bütün veri-bilgiler derler. 
alan-alt alanlara bölerek “alan durum raporu” hazırlar. Plan yazılırken bu 
rapordan bilgiler özetlenerek alınır. 
2. Planlar Üzerinde Alan Çalışması

Stratejik plan alanları ile üst veya alt planlarda geçen plan kararları taranır. 
Hiyerarşik sıraya konarak bilgi demeti hâline getirilir. Metin, tablo, form 
veya şekle dönüştürülerek alanda kullanılacak hâle getirilir. 
Planlama bilgileri hem mevcut durumda kullanılır, hem de plan tasarımında 
kullanılır.

3. Alanlar Arası Karşılaştırma 
Nasıl alanlar, diğer planlar ile karşılaştırılıp analiz ediliyorsa, onun gibi 
alanlar ve alt alanlarda birbirleriyle karşılaştırılır, çapraz sorgusu yapılır, 
ayıklama ve birleşmeler yapılır. Net ifadeyle söyleyelim, bir konu bir alanda 
işlenmelidir. Böylece mükerrerlik, hata önlenir.

4. Alan Kapsamının Ve İçeriğinin Oluşması 
Stratejik alanın kapsamı belirlenerek içeriği doldurulmaya çalışılır. Alanın 
SWOT analizi, çevre analizi, gelecek öngörüleri işlenir. Bunlar planın 
alan yazımı sırasında değerlendirilir.

Burada çalışma grubu ile plan yönetimi arasında sıkı bir işbirliği ortaya 
çıkar. Plan ekibi ürettiği veri tabanına gelen, üretilen her veri-bilgiyi alanlarına 
göre ayırır. Her grup veri-bilgileri işleyerek “alan raporu” nu hazırlar. 
Her alan için aynı şekilde çalışmalar yapılır. Ana konu ve başlıkları aynı 
olmasına rağmen her alana özgü veri-bilgiler yer alır.