Eksen Örgüsü

4.2.7.EKSEN / TEMA

Arama konferanslarında delfi yöntemiyle belirlenen eksenler planın iskeletini 
oluşturur. Artık bütün çalışmalar bunun üzerine giydirilir. Eksenler 
belirlendikten sonra sıra analizlerin yapılmasına gelir. Eksen analizleri, iskeleti 
üzerine giydirilen plan unsurları ile bağlılığı, ilişkisi ortaya konur. Planın 
kendi içinde tutarlılığı sağlanır. 
Eksen analizlerine bakalım.

Üst plan eksen-tema’ları ile yerel plan eksenleri tabloda uyumlulaştırılarak 
karşılaştırılır, analiz edilir. Bu işlem ilk tespit edilirken baştan 
yapılsa da ayrıntılı inceleme analiz bölümünde yapılır 
Belirlenen eksenler ile alan-alt alan karşılaştırması yapılır. Zaten alanlar 
eksenlere göre oluşturulduğundan burada tablo hâlinde analizi 
yapılır

Eksenler arama konferansında kabul edilen öncelikli sıralamasına göre 
analizi yapılır. Analiz çalışmasında yerelin konumu-şartları-varlıklarıeğilimleri 
açısından eksene bakılır. Bir bakıma eksenlerin yerelle çalışması 
sağlanır

Eksen-eğilimler ilişkisi tablo hâlinde analiz edilir. Gelişme eğilimlerinin 
hangi eksende yoğunlaştığına bakılır 
Eksen-kritik başarılar ilişkisi tabloda karşılaştırılarak analiz edilir. Kritik 
başarıların hangi eksenlerde yoğunlaştığı ortaya çıkarılır. Eksen önceliği 
ile kritik başarıların yoğunlaştığı eksenler karşılaştırması yapılır. 
Eksen önceliklerinin tutarlılığı sağlanır

Eksen-gelişim öncelikleri ilişkisi de aynı usulle tabloda analiz edilir. 
Burada da öncelikli eksenler ile gelişim öncelikleri arasında tutarlılık 
sağlanır

YEREL ALANI BESLEYEN KAYNAKLAR 
• Veri tabanı 
• Alan kurum (veri-bilgileri, kurumsal karne) analizi 
• Alan konuları 
• Alandaki kamu, yerel, STK , özel sektörler 
• Önceki stratejik plan 
• Alanda var olan planlar 
• İnceleme-Araştırma raporları 
• Arama konferansı tutanakları 
• Mevzuat 
• Planlar 
• Paydaş (iç-dış) görüşleri 
• Anket sonuçları 
• Eylem planları 
• Alanla ilgili literatür 
• Alanla ilgili taramalar 
• Çalışma grup raporları 
• Konular 
• Sayılarla yerel alan 
• Konuşmalar 
• Basın-Medya verileri 
• Sunumlar 
• Halkın istek ve beklentileri

STRATEJİK ALAN KAPSAMINDA KONU BAŞLIKLARI

• Vizyon 
• Misyon 
• İlçe-değer 
• Ortak payda 
• Kriterler 
• Kurumlar 
• Konular 
• Kaynak-potansiyeller 
• SWOT 
• Anket 
• Eğilimler 
• Kritik başarı faktörleri 
• Senaryolar 
• Gelişim öncelikleri 
• Gelişim stratejileri 
• Planlar matrisi (ÜST-ALT) 
• Alan karar topluluğu 
• Amaç 
• Hedef 
• Stratejiler 
• Performans göstergesi