Eksen Analizi

4.1.5.EKSEN ANALIZI

Yerel yönetimlerin yaptığı gelişim planlarında, temel nokta eksenler 
olmaktadır. Bu nedenle eksen tespiti ve ona bağlı olarak alan / sektör tespiti 
yapılır. Eksenler planın oturacağı zemindir. Eksenler üst plan eksenleri 
(temaları) ile bağlantılı olarak onların uzantısı (açılımı) imiş gibi hazırlanır. 
Bu bağ kurulduğu takdirde eksen yerine oturmuş sayılır. Üzerine diğer gelecek 
kurguları oturur.

Eksen analizi yapabilmek için ‘’eksen’’ kavramını tanımlamak gerekir. 
Planlama dilinde “eksen’’ bir merkez etrafında gelişmeyi ifade eder. Yerelde 
birden fazla gelişim merkezi bulunabilir. Eksenler nasıl ortaya çıkarılır? 
Buna bakalım.

1. Kalkınma Planı ve Bölge planının eksen / tema kurguları 
2. Önceki stratejik planda belirlenen eksenler 
3. Katılımcı ve paydaşların görüşleri 
4. Sahada yapılan anketlerle ortaya çıkan görüşler, eğilimler 
5. Arama toplantılarında ortaya konan görüş ve tespitler 
6. Akil Adamların ortak kararı ve öncelik sıralaması. 
Sözünü ettiğimiz çalışmalar karışık ve uzun görünse de uygulamada kolay 
netice alınır. Hatta yerel yönetim plan yönetimi bunlardan bir kısmını 
kullanarak da eksen belirleyebilir.

Eksenleri belirlemenin en etkin yolu, paydaş ve akil adamların katıldığı 
arama toplantılarında uygulanan delfi anketi yoluyla sonuç almaktır. 
Belirlenen eksenlerin yerel yönetim gelecek tasarımları olan vizyon, 
misyon, ilçe-değer, ortak paydalar, kaynak- potansiyeller ile çapraz sorgulanarak 
tutarlılık sağlanması yapılır.Yine eksenler planın alan, alt alanları ile 
mukayeseli şekilde tablolaştırılarak uyum sağlanır.

Eksenler planın amaç- hedef- stratejiler ile çapraz sorgulaması yapılarak 
kapsayıcılığı, doğruluğu ve tutarlılığı ölçülür. 
Görülüyor ki eksenler bir yandan planlamanın temelini oluştururken, 
bir yandan da önceliklerin ve stratejilerin belirlenmesinde rol oynar. Eksenler 
planın görünen yüzleridir. Öte yandan amaç ve hedeflerin belirlenmesinde 
rol oynayarak uygulamanın yönünü çizer.