Paydaş Anketi

3.1.10.3.Paydaş Anketi

Paydaşları yapılagelen plan tecrübelerinin ışığında, yerele cevap verebilecek 
şekilde dört grup altında işlemeliyiz.

İç Paydaş Anketi 
Paydaşlar yerelin stratejik gelişim planı temel yapıcılarıdır. Plan paydaşlar 
eliyle şekillenerek sonuçlandırılır. Bu nedenle paydaş anketleri planın 
bugünden hareketle geleceğini şekillendirmede önemli rol oynar.

İç paydaşlar yerelde daimi ve geçici yaşayanlar, yararlananlar, etkilenenler 
olarak gruplandırılır ve tanımlanır. Ayrıca iç paydaşlar, yerelde yaşayan 
kişiler ve kurumlar şeklinde de gruplandırılır. Kurumlar hem kurumsal görüş 
aktarırlar hem de temsilcileri ile toplantılara katılırlar.

İç paydaş anketleri toplantılar, görüşmeler, fikir alışverişi ortamlarında 
yazılı ve sözlü alınarak üretilir. Elde edilen sonuçlar soru bazında ayrı ayrı 
yorumlanarak planlama analizinde kullanılır.

İç paydaş anketi için sorular hazırlanır. İç paydaş anketinden elde edilen 
sonuçlar yorumlanarak planlama analizinde ve plan kararlarında etkili 
olarak kullanılır. Planlamanın katılımcı yanı, iç paydaş anketlerinin rolüne 
verilen değer ile güçlendirilir.

İç paydaş anketlerini plan bütünlüğünü oluşturmada önemli rol üstlenir. 
İç paydaşların yerelin bütünlüğünü temsil etmedeki bütüncül rolü dikkate 
alındığında planın yerelle üst üste örtüştüğü görülür.

Dış Paydaş Anketi

Paydaşlar plan çalışmalarında ikiye ayrılarak ele alınır. İç paydaşlar yerelde 
yaşayan ve yararlanan olarak belirlenirken, dış paydaşlar yerelin dışındaki 
kişi ve kurumlar olarak tanımlanır. Planlama çalışmalarına dış paydaşlar 
katılır. Dış paydaşlar yerel dışında bulunan dış paydaşlar toplantılar, 
görüşmeler, yazılı - sözlü fikir alışverişleri ve iletişim teknolojileri yoluyla 
planlama çalışmalarına katılır.

Dış paydaşlar yerelde ikinci derecede rol alan grup olarak değerlendirilir. 
Konumları itibarıyla yerelden hem etkilenen hem etkileyen durumdadır. 
Bu nedenle yerel planlamasında rolü ve yerleri önemsenmelidir. 
Dış paydaşlar sadece planın şekillenmesinde değerlendirilir. Dış paydaşlardan 
dışarının plana bakışını tespitte de yararlanılır. Dış paydaş anketi 
çalışmalarında elde edilen görüşler çevrenin plana bakışını ortaya çıkarır. 
Böylece plan çevresiyle bütün olarak hazırlanırken dış paydaşlar önemli rol 
alırlar.