Kaynakça

Aşgın Doç.Dr.Sait, Stratejik Yönetim, Bilge Ajans, İçişleri Bakanlığı Stratejik Geliştirme
Başkanlığı, 2008
• Bartın Valiliği, İl Gelişme Planı (2023),Sargın Matbaası, Bartın , 2008
• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Ve Eylem Planı, Ankara, 2010
• Çimen Dr. Adnan, İl İdaresi Sisteminin Geleceği Açısından Değişimi Okumak Sorunlar
Ve Çözüm Önerileri, Grafik Tasarım Baskı, Ankara, 2012
• Dedeoğlu Emin, Manisa (2023) Bir Yerel Kalkınma Girişimi, Manisa 2009
• Dinçer Ö. ,Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, Timaş Yayınları, İstanbul, 1992
• Dinçer Ö., Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003
• Erbaş Ali, Stratejik Planlama Sürecinin Belediyelerde Uygulanmasına Yönelik
Modelsel Bir Yaklaşım , Akademik Bakış Dergisi, Celalabat- Kırgızistan, 2010
• Eren Erol, İşletmelerde Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, Der Yayınları, İstanbul,
1997
• Eryılmaz Bilal Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası , İstanbul, 2006
• Frederıck Betz, Yönetim Stratejisi, Sistem Ofset, Tübitak , 2010
• İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Vatandaş Katılımını Arttırma
Rehberi Araştırma Raporu, Pelin Ofset, Ankara, 2011
• İlkadım Kaymakamlığı, Gençlik Çalıştayı Raporu
• İstanbul Belediyesi, Stratejik Planı (2010-2014)
• İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi , Altın Nokta Basım Yayın
Dağıtım, İzmir, 2012
• Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strtaeji Geliştirme Birimi, Stratejik Yönetim Ve
Planlama Bilgilendirme Toplantıları Ders Notları, Kırşehir, 2010
• Kütahya Valiliği, İl Stratejik Planı (2011-2023), Ekspres Matbaası, Kütahya,2012
• Laudon Kenneth C, Yönetim Bilişim Sistemleri, Nobel Yayın, 2011
• M. Fatih Yıldırım, Mahalli İdarelerde Yönetişim Ve Belediye Stratejik Planlarının
İyi Yönetimiş İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara, 2011
• Manisa Vatandaş Karnesi (2011) Manisa’da Kamu Hizmetleri Performansı Rapor
Özeti, Manisa, 2011
• Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-2014 Stratejik Planı, Ankar, 2009
• Müsiad, Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik Dönüşüm, İmak Ofset, İstanbul, 2011
• Narinoğlu Ahmet Ve Ekibi, Keşan İlçesi Saros Eylem Planı (2012-2023),Keşan Kaymakamlığı,
2012

Narinoğlu Ahmet Ve Ekibi, Keşan İlçesi Stratejik Gelişim Planı (2012-2023),Keşan
Kaymakamlığı, 2012
• Narinoğlu Ahmet Ve Ekibi, Keşan Kaymakamlığı Yaşam Kalitesini Arttırma Ve Geliştirme
Raporu Ve Eylem Planı, Keşan Kaymakamlığı, 2012
• Narinoğlu Ahmet, Yeni Kent Yönetimi, İstanbul, 2006
• Narinoğlu Ahmet, Keşan İlçesi Stratejik Gelişim Planı Elkitabı (2011), Keşan Kaymakamlığı,
2011
• Narinoğlu Ahmet, Yerel Yötenimlerde Stratejik Planlama Ve Uygulama , Mart
Matbaacılık, İstanbul, 2007
• Narinoğlu Ahmet, Yerel Yötenimlerde Stratejik Planlama Ve Uygulama , Mart
Matbaacılık, İstanbul, 2009
• OKA Yeşilırmak Bölgesel Gelişme Ana Planı, 2006 Ankara
• Samsun İl Gelişim Stratejisi, Samsun Valiliği 2008
• Songür Neşe, Belediyelerin Stratejik Planlama Sürecindeki Gereklilikleri Yerine
Getirme Durumları Üzerine Bir Araştırma, 2008
• Şahin Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Ve Toros Yrd. Doç. Dr. Emre, Stratejik Yöne Süreçlerinde
Paydaş Anketi Hazırlama, Uygulama Ve Analiz Rehberi, Mattek Matbaacılık,
Ankara, 2012
• Şahin Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer, Kent Planlama Süreci İle Kentsel Altyapı Yatırımlarının
İlişkisi: Ankara Örneği, Ankara
• Şişman A. , Kibaroğlu D. ,Dünyada Ve Türkiyede Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,
Ankara, 2009
• T.C. Başbakanlık, Dpt Kamu İdareleri İçin Strtaejik Planlama Kılavuzu, 2006
• Trakya Kalkınma Ajansı, Tr21 Trakya Bölge Planı (2010-2013),Trakya ,2010
• Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, Forart
Basımevi, İstanbul, 2008
• Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Yerel Gündem 21 Planlama Rehberi, Ofset
Yapımevi, İstanbul, 1999
• Ülgen Hayri, Kadri Mirze S., İşletmelerde Stratejik Yönetim , Literatür Yayınlar,
İstanbul, 2006
• Ünaldı Haluk, Zirvenin Yol Haritası Stratejik Planlama, Özal Matbaa, İstanbul,
2006
Yiğit Öğrt. Grv. Dr. İhsan, Stratejik Yönetim Ve Planlama , Marmara Üniversitesi