4.3.7. Taslak Planı Onaylama

Genel arama toplantısında tartışılan, kimi düzeltmeler yapılan plan en son hâliyle yerel üst yönetime sunulur. Üst yöneticinin kısa incelemesinden sonra plan takdimi dediğimiz sunumu eklenir. (sunum başlangıçta işlenmiştir). Üst yönetimin teklif yazısı ve ekinde plan tasarısı yönetim kurulu (encümen) na gönderilir. Yönetim kurulu (encümen) tasarı planı inceleyerek üst yazı ile karar vermek üzere meclise gönderir. (PlanınYönetim kuruluna sunulması gerekli olmasa da tercih edilmelidir)

Genel kurul (meclis) yerel stratejik planı görüşmek, tartışmak ve onaylamak amaçlı özel gündemle toplanır. Toplantı, üst yöneticinin (başkanın) çağrısı üzerine toplanır. Meclis toplanma usulüne göre toplanarak gündem oluşturulur. Gündem önceden duyurulduğundan meclis üyeleri yanında halkın katılımına da açık olur. Üst yönetici (başkan) meclisi, toplantı yönetim usullerine göre yönetir. Üst yönetici (başkan) plan tasarısını meclise sunar.

Plan tasarısının sunumunda iki yol izlenir. 1. Üst yönetici kendisi açış konuşması ile plan tasarısını meclise sunar. Plan metninin içindeki sunuş ile son arama toplantısındaki konuşması çerçevesinde planı takdim eder. Planın yönetici özeti dediğimiz ana ve öz metinlerini okutur, plan geneli üzerinde söz alma ve tartışmalar ile oylanır. 2. Üst yönetici planı takdim konuşması yapar. Planı detaylı anlatmak üzere plan yöneticisine söz verir. Plan yöneticisi son arama toplantısında yaptığı gibi ayrıntılı sunum yapar. Meclise her bölüm üzerinde veya hepsinin sunumundan sonra genel üzerinde söz ve tartışma gündemi verilir. Buradaki hassas noktalara bakalım.

Plan yerel yönetimin belli bir dönemi (ortalama 5 yıllık) için hazırlanmıştır. Plan meclis dönemine denk gelmektedir. Meclis aynı zamanda uygulayıcı birim olduğundan plan kendi planı olmaktadır. Tartışması ve görüşmesi doğaldır. Nitekim meclisin kabulü ile yürürlüğe girer. Meclisin tasarrufu esas olmalıdır.

Plan her ne kadar meclisten onay aldıktan sonra yürürlüğe girse de üst yöneticinin icraat ve hizmetlerini kapsar. Birinci derecede sahibi üst yöneticidir. Üst yöneticinin ekseninde bakılmalı, onun tasarısına fazla müdahale edilmemelidir.

Planı üst yönetici hazırlasa da, meclis onayından geçse de, plan yerel yönetim planıdır. Yerele uygulanacaktır. Yereldeki plan yapımına katılan hedef kitle (paydaşlar) planın son halini bilmek, eleştirmek hakkına sahiptir. Meclisin plan gündemli toplantısına bilerek temsili düzeyde çağrılmalıdır. Bu yol izlendiğinde yönetişim olayı gerçekleşir. Toplum tümden plana sahip çıkar. Üst yöneticinin eli güçlenir. Tüm kesimler planı sahiplenir.

Plan tasarısı, mecliste hangi yolla görüşülürse görüşülsün onay işlemi yapılacaktır. Meclisin planı geri gönderme, kimi düzeltme veya değişiklik isteme hakkı olsa da bunu başkanın referandumu gibi görmek gerekir. Mevzuatta da, fiili durumda da plan başkanın sorumluluğu ile hazırlanarak bu hâle gelmiştir. Yönetim tecrübelerinde, meclisin üst yöneticiye hareket alanı bıraktığı, onayda güçlük çıkarmadığı yolunu görmekteyiz. Ancak meclisin iktidar ve muhalefet yapılanması unutulmamalı, görüş ve eleştirilere açık olunmalıdır.

Ayrıca yönetişimin sivil taraflarından gelecek önerilerde açık olunmalıdır. Plan bütün süreçlerinde açık, katılımcı yürütülürse böylesi durumlar da yaşanmayacaktır.

Plan tasarısı meclisin onayından geçtikten sonra tarihli, sayılı meclis kararı ile ilan edilir. Kitap baskısı yapılır. CD hazırlanır. Yerel yönetimin sitesinde ilan edilir. Bunlar ile yetinmeyip yerel yönetimin konumuna uygun araç ve usullerle, iletişim araçları ile plan duyurulur.

Plan kolay anlaşılsın diye kitapçık, broşür, açıklamalı, resimli metinlerin yer aldığı kâğıtlar hazırlanarak kamuoyuna sunulur.

Ayrıca görsel tanıtım materyalleri hazırlanır. Halkın plana erişimi sağlanır. Mevzuat gereği üst kurumlara, ilgili kurumlara gönderilir.

Plan kabulünden (onayından) sonra üst yönetici (başkan) paydaşları ve halka açık plan tanıtım toplantısı düzenler. Planı kamuoyu ile paylaşır. Planı sahiplenir.