4.2.18.Performans Göstergeleri

Performans ölçme, yapılan işleri ölçme tekniğidir. Performans göstergeleri de yapılan işi birim bazda ölçme standardıdır. Stratejik planlama sürecinde performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden ölçümü için oluşturulan bilgi kalıplarıdır. Performans ölçümü, yapılan işlerin ne ölçüde yapıldığını göstergelere bakarak ölçer.

Göstergeler, gerçekleşecek her sonuç için niteliğine göre “birim bazda değerleri” konarak hesaplanır. Göstergeler daha önce yapılan aynı işlerin durumundan hareketle hesaplanır.

Her işin niteliğine göre, karşısına gerçekleşme ölçüsü olan bilgiler yazılır. Performans ölçümü baştan zor olduğundan onu karşılayan “ölçek” niteliğinde göstergeler konur.

Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaştığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergesi, miktar, zaman, kalite, maliyet cinsinden ortaya konur. (DPT, Kılavuz) Belirlenen performans göstergelerinin kendisi de sınıflandırılmaktadır. Kendi içindeki kriterler ile varlık kazanır.

GENEL YÖNETİM KAPASİTESİ • Yönetim birliği ve koordinasyon oluşturmak. • Yetki görev dağınıklığını ortadan kaldırmak. • Keşan platformu oluşturmak • Kurumlara ihtiyaçlarının karşılanması • Kurumlara hizmet kalitesini aştırmak • Kurumlar arası koordinasyon işbirliği sağlaması

PERFORMANS NOTLARI

PERFORMANS NEDİR? • Performans başarının tahkikat sınırıdır • Stratejik plan sonuçlarını ve çıktılarını ölçer • Performans ölçüleri olmadan stratejik plan başarısı anlaşılamaz • Performans amaç ve hedeflerin ölçümüdür • Performans ölçümü sayısaldır • Her hedefin performans hedefleri konulur

PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Kalite • Zaman • Maliyet • Miktar • Verimlilik • Etkinlik • Yeterlilik

Performans kriterleri.

  • Girdi
  • Çıktı
  • Verimlilik
  • Sonuç
  • Kalite göstergeleri

Yani bir iş, bu ölçüt kalıplarının biriyle ölçülür. Her ölçütün ne olduğu yerel koşullar dikkate alınarak birim bazla (iş başına) tespit edilir. Daha açık şöyle anlatırız. Bazı faaliyetler girdi, bazıları çıktı, bazıları verimlilik, bazıları sonuç, bazıları kalite cinsinden ölçülür. Her sınıflandırmanın kendi içinde rakamsal ölçümleri işe göre belirlenir.

Stratejik planların başarılı olmasında performans ölçümü önemli bir göstergedir. Bu ölçümler sonucu amaçların ve hedeflerin durumu gözden geçirilerek plan revize edilir. Performans ölçümü stratejik plan için erken uyarı sistemi gibidir.

Performans sonuçlarına göre stratejik planın düzeltilmesi veya değiştirilmesi sağlanır. Yerel yönetimini performans göstergeleri sade, basit, anlaşılır olmalıdır. Niteliklerine bakalım.

Göstergeler basit, kolay, anlaşılır ve sade olmalıdır Göstergeler amaçlar ve hedefler tam örtüşmelidir Birbiriyle çelişen, anlamı olmayan ölçütler konmamalıdır Göstergeler taraflarca benimsenmiş olmalıdır Göstergeler kesinlikle ölçülebilir olmalıdır Göstergeler ihtiyaçlara uygun, esnek olmalıdır Göstergeler yorumlardan uzak, net olmalıdır Göstergeler karmaşık tablolar içinde oluşturulmamalıdır Göstergeler her yerel yönetime uyacak şekilde genel geçer olmalıdır Göstergeler makul, tutarlı olmalıdır

Eylemin ve faaliyetin sonunda performans değerlemeye geçilir. Genellikle performans ölçümü tablolar hâlinde hazırlanan göstergelere göre puanlanır. Böylece başarı yüzdesi bulunmaya çalışılır.

Standart hâle getirilmiş göstergeler yanında yerel yönetime özgü göstergelerle de tespit edilebilir. Bu yerel yönetimin farklılığından ileri gelir. (Mesela, sahilde olan belediye ile sahilde olmayan belediyenin göstergeleri farklı olur.)

Aslında performanslar, yönetimi sürekli uyaran bir sistemdir. Olmak istediğimiz yere giderken, amaç ve hedeflerimizi ölçen kadranlara benzer.

YEREL YÖNETİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

• Halka yönelik eğitimler

• Eğitim ve bilimsel projelere destek

• Dezavantajlı ve bakıma muhtaç kişilere destek

• Engellilere destek

• Gençler ve spor etkinlikleri

• Kültürel etkinlikler

• Ulaşım

• Tarihi çevre

• Kent estetiği

• Çevre koruma

• İmar ve şehircilik

• Afet ve risk yönetimi

• Kamu düzeni

• İşbirliği kapasitesi

• Teknoloji kullanımı

• Kaynak

• Bütçe-Yatırımlar

• Kurumsal yönetim

• İnsan kaynakları yönetimi

• Süreçler

• Katılım

• Başkanla görüşen sayısı

• Dilekçe sayısı/verilen cevap