4.2.10.Hedefler

Kamu kuruluşları stratejik planlama kılavuzunda ( s.34) hedefleri şöyle tanımlar: “Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.” Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef tespit edilebilir.

Hedefler, amaçların ayrıntılı hâle getirilmiş şeklidir. Rakamlarla ifade edilir. Stratejik amaçların gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Hedefler amacın ne kadar gerçekçi olduğunun ipuçlarını verir. Alt seviyede belirlenen uygulamaya konan hedef tuttukça, onu çevreleyen üst amacın gerçekçi olduğu anlaşılır.

Hedefler amacın altında zamanı belirli, sayısal olarak ifade edilir. Hedeflerin yazılı ve anlaşılır olması çok önemlidir. Hedefe ulaşıldıktan sonra sonuçlarının ölçülmesi idarenin performans başarısını gösterir. Bu nedenle hedefler, standart, rakamsal ve tutarlı olmalıdır. Hedefler rakamsal olduğu için analiz edilir. Hedeflerden vazgeçilebilir. Hedefler gözden geçirilip yenilenebilir. Hedefler uygulayıcı birimleri veya basamakları ilgilendirir. Planın yapımı sırasında önce amaçları belirlenerek somutlaştırılır. Hedefler, ulaşılması öngörülen çıktılara dönük alt amaçlar olduğundan bunların maliyet, miktar, kalite ve zaman yönünden ifade edilebilir olmaları gerekir.

Amacı besleyen kaynaklar hedefi de besler. Hedefe amacın şemsiyesi altında kısa dönemli, ölçülebilir, somut alt amaçlar gibi bakmalıyız. Hedefler doğrudan çözümlere bağlı, onun şekillenmiş halidir. Hedefleri belirlerken aşağıdaki yolları izleriz.

Amaçları gerçekleştirmek için uygulamaya dönük adımlar atarız Sorunların çözüm yollarını gerçekleşebilir hâle dönüştürürüz Her amacı karşılayan birden fazla hedef olması hâlinde önem sırasına göre sıralarız

Hedefleri kesin bir dille ifade ederiz Aynı konuda önceki planda belirlenmiş hedefler, hâlâ geçerliliğini koruyorsa yararlanırız

Hedef mutlaka mevcut durumu karşılamalı, bağlantılı olmalıdır

HEDEF NOTLARI HEDEFLERİ TANIYALIM

• Amacın uygulanan biçimi

• Amaçtan ayrı düşünülemez

• Birden çok hedef olabilir

• Hedefler analiz edilir

• Hedeflerden vazgeçilebilir

• Hedef birimleri ilgilendirir

• Hedef kısa vadeli olmalı

• Hedef zamanlı olmalı

• Hedef sayısal olmalı

• Hedef ölçülebilir olmalı

• Açık, anlaşılır olmalı

• Açık ve net olmalı

• Doğru ve inanılır olmalı

HEDEF GRUPLARI

• Genel hedefler

• Alt hedefler

• Alan hedefleri

• Program hedefleri

• Yıllık hedefler