4.1.12 Performans Analizi

Performans, yapılan işleri ölçme tekniğidir. Stratejik planın yıllık uygulama hedeflerinin altında yer alan eylem kararlarının açılımı olan faaliyetlerin ve projelerin gerçekleşmelerini ölçer. Daha basit bir ifadeyle yerel yönetimin hizmetlerini ve faaliyetlerini ölçer.

Planların uygulama hâli performans planı olarak kabul edilir. Performans analizi aslında planın başarısını net ölçen temel çalışmadır. O hâlde performans bütün yönleri ile incelenmeli, analiz edilmelidir. Performansa sebep- sonuç ilişkisi yönünden bakmalıyız. Analizde performansı beş yolla incelemeliyiz:

1- Planı besleyen, uygulayan kurumların performans analizi 2- Plan uygulaması olan performans programının analizi 3-Performans göstergelerinin hazırlanması ve analizi 4-Plan için gerekli performans planı yapımı 5-Yıllık performans planı

Performans analizi bir yandan var olan performansı veri-belge-bilgilerini planda kullanmak iken, öte yandan yeni planın performans planını nasıl yapacağımızı bize gösterir. Plancı böylece üç yönlü çalışır. Hem analiz yapar yaptığı analizi planda kullanır hem de performans planı hazırlar

1-Kurumların Performans Analizi

Kurumların yaptıkları iş ve faaliyetler performans çalışmasıdır. Bunun ölçülmesi hâlinde başarı ölçülmüş olur. Ancak kurumlar stratejik yönetim uygulamadıkları için performans ölçümü yapılamamaktadır. Yalnızca bazı kurumların çalışanlarına dair performans ölçümü yapılsa da kurum bütününü kapsamaz. Hele yerel yönetim kurumlarında performans ölçümü daha da zordur. Buna rağmen plan yapan ekip stratejik planı uygulama sorumluluğu taşıyan kurumların performans araştırması ve analizini yaptırır.

Kurumların performans durumu üç şekilde karşımıza çıkar. Kurumun performans programı yapılıyor ise planda, sonuç raporları analiz edilerek planda kullanılır Kurumun performans programı yoksa hizmet standartlarından yararlanılır. Hizmet standartlarında konular kapsamında yapılan işlem sayısı ve süresi analiz edilir. Kurumsal performans yakalanır

Kurumun performans programı yoksa, yeni tablo oluşturulur. Tabloda performans ortaya konur Performans çalışmaları plana katılan kurum kuruluşları için yapılır. Son yıl esas alınır. Tablolar önceden hazırlanır. Kuruma gönderilir. Gelen raporlar birleştirilerek yerelin kurumsal kapasitesi ortaya çıkarılır.

2-Stratejik Plan Performans Programı

Plan yapımı sırasında, plan analizi kadar performans analizinı de dikkate almalıyız. Performans göstergeleri hedeflenen işlerin gerçekleşmesi ölçüsünü verirken, performans programını da planın yıllık gerçekleşmesini gösterir. Beş yıllık dönem sonunda performans toplamı planın uygulanma yüzdesini ortaya koyar. Performans analizi bize geri besleme sağlar. Plan da hata, sapmaları açığa çıkarır. Amaçlarından eyleme kadar yürütülen adımların karnesini verir.

Demek ki, performans planı önceki planları en iyi anlatan verilerdir. Mutlaka yararlanılmalıdır. Geçmiş planlamanın hatalarından ders çıkarmak, başarı ölçütlerinden yararlanmak yeni plana güç katar.

3-Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri sonuçları, sapmaları ölçme yöntemidir. Bir ölçüte dayalı değer üzerinden sonuçları ölçmemizi sağlar. O zaman performans göstergelerini önceden tespit etmemiz gerekir. Stratejik planlama sürecinde performans ölçümü, planın sonuçlarının ve çıktılarının ölçülmesine dayanır. “Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konmasında kullanılır. (DPT, 2006:36).

Performans üzerine düşülen nokta performans denetimidir. İyi bir performans denetimi aynı zamanda verimliliği, etkinliği ve tutumluluğu da ölçer. Stratejik planların başarılı olmasında performans ölçümü önemli bir göstergedir. Bu ölçümler sonucu elde edilen sonuçlara göre stratejik amaçların ve hedeflerin durumu gözden geçirilerek plan revize edilir. Performans göstergeleri rakamlarla ölçülür. Performans ölçüm göstergeleri kalite, zaman, maliyet, miktar cinsinden ifade edilir. Performans göstergeleri; girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite olarak sınıflandırılabilir. Bunların ayrı ayrı tabloları ve sonuç raporları hazırlanır. Performans göstergeleri veri ve istatistiklere dayanmaktadır. Bu tür bilgilerin objektif, ölçülebilir olması gerekir.