4.1.9.Eylem Planı Analizi

Stratejik plan hazırlanırken plan taramaları analiz edilerek yararlanılırsa, aynı şekilde eylem planları da taranır, analiz edilir. Üretilen sonuçlardan planda yararlanırız. Eylem planları analizinde aşağıdaki yolları izleriz:

Yerel Stratejik Eylem Planı

Yerelin önceki stratejik planının eylem planı incelenir. Yeni yapılan eylem planı taslağı ile yan yana getirilerek mukayese edilir. Önceki eylem planında eylemler proje, yatırım, faaliyet, etkinlikler şeklinde ayrılmış ise bunlar ilgili alana ve konusuna göre gruplandırılır. Tasarı eylem planında değerlendirilir. Bunlardan devam edenler varsa yeni eylem planında yer verilir. Farklılaştırılması gerekiyorsa yapılır. Her halde güçlü bağlantı kurulur, mukayese edilir.

Yereli İlgilendiren Eylem Planı

Yereli ilgilendiren veya yerelde hazırlanarak uygulanan eylem planları incelenir. Yerelin bugünkü koşullarında geçerliliği olanlar ayıklanır. Tasarı eylem planı ile karşılaştırılır. Yararlanılır.

Üst Düzey Stratejik Eylem Planı

Üst düzeyde hazırlanan strateji belgeleri veya konulu eylem planlarının yerele uzanan yanları ayıklanır. Bağlayıcı yanı varsa uyulmaya çalışılır. Faydalı ise örnek alınır. Her iki çalışmada alanlar, konular ile bağlantılı hâlde tablolar hâlinde hazırlanır.

Kurum Eylem Planı

Önceki eylem planında gerçekleşme süreleri, işi yapan kurum-kuruluşlar, koordinasyonu yürüten birimler, yeni eylem planına ışık tutar. Bunlardan yararlanarak hizmetin devamı sağlanılır.

Daha önce değindiğimiz gibi eylem planı iki yönden teknik çalışma gerektirir. Önce plan analizi, konuyu bilen, tecrübeli veya uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Sonra, eylem planı dokümanları bilgi sistemlerinden (ekzel) yararlanarak çözümlenmeli, düzenlenmelidir.