4.1.8. Planlar Analizi

Yerelde mekânsal nitelikli imar planları hariç yerel plan tecrübesi azdır. Gerçek planlama yerel stratejik planla başlar. Planların analizi yapılırken beş yol izlenir:

Ülkemizde uygulanan genel, bölgesel ve il düzeyinde planlar yereli bağlar. Üst planlar da hiyerarşik sıraya göre taranıp sıralanır. Planların bağlayıcı tarafları eksen, alan ve amaçlardır. Bunlar tabloda yan yana getirilerek bütün hâlinde görülür. Yerel stratejik planı dokümanlarıyla yan yana getirilir. Çapraz sorgu yapılarak bağlayıcılığı sağlanır.

Bunlar yerel alana hizmet eden planlar olmakla beraber yerel stratejik planlar gibi kapsayıcı olamazlar. Yerel plan yapılırken tıpkı üst planlar gibi, analiz edilir. Vizyondan, misyon alanlar, amaç, hedef, stratejilere kadar sıralanır. Yapılan plan çatısına uygun veri-bilgilere dönüştürülür ve karşılaştırma yapılır. Planların yerel stratejik planla uyumlu yanlarından yararlanılır. Planlar geleceğe hitap ettiğinden yeni planın kapsamına girebilir. Alıntı yapılacaksa kaynakça bölümünde belirtilir.

Yerelde, alanlara veya sektörlere hitap eden, uygulanan planlar vardır. Her sektör için üst planlardan alttakilere kadar hepsi listelenir. Tek tek taranarak stratejik plan konuları ile bağlantılı olanlar ayıklanır. Planların yerelde uygulama yönleri ile stratejik plan arasında uyum sağlanır.

Yerel alanda kurumlar kendileri stratejik plan yaptıkları gibi, üst kurum planlarını uyguluyor olabilirler. Her iki şekilde de uygulanan planlar analiz edilir. Yerel planla bağlantıları kurulur. Gelecek öngörülerinden yararlanılır. Bu planlar da tablo halinde gösterilir. Kaynakça bölümünde işlenir.

Yerel yönetimin yaptığı hâlen uygulanan stratejik plan bütün yönleriyle incelenir, analiz edilir. Plan kararlarının yıllık performansları taranır, uygulama oranları tablolaşır. Planda yer alan amaç-hedef-stratejilerinin ne kadar uygulandığı raporlanır, tablolarda gösterilir. Yeni yapılan planın tasarı kararları ile eski planın benzer kararları tablo hâlinde karşılaştırılır. Uygulaması başarılı olan, hâlen uygulanmasına gerek duyulan kararlar yeniden ele alınır. Eski plan yeni planın hafızası ve tecrübesi olmalıdır. Yerelde işlenen planların yalnızca kendilerine değil, diğer (hazırlık) dokümanlarına, veribilgilerine ulaşarak yararlanmalıyız.