Sürdürülebilir Gelişme

Evren, bize verilenler emanet verilmiştir. İhtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek
kuşakların haklarını koruyarak kaynakları dengeli kullanma anlayışı
sürdürülebilir gelişmenin ruhunu, temelini oluşturur.

Sürdürülebilir gelişme, kaynakları bugünden tüketmeme mantığına dayanır.
Biz kendimize düşen kadarını kullanmalıyız. Bunun anlamı kaynakları
gelecek nesillerin payını da dikkate alarak etkin ve verimli kullanmaktır.
Sürdürülebilir gelişme, “tüm insanlar için bir yaşam kalitesi yaratmak ve
yaşamı mümkün ve yaşanmaya değer kılan ekosistem ve topluluk sistemlerini
korumak amacıyla ekonomik kalkınma sürecini değiştirmeyi hedefleyen
programdır” (Yerel Gündem 21). Böylece dengeleri bozmadan gelişimi
sağlamak her sistemin temel görevidir olacaktır.

Sürdürülebilir gelişme, yerel yönetimler açısından kullanma-korumakaynak
dengesini kurmayı getirir. Bu amacın gerçekleşmesi için sorunları
ekonomik, toplumsal, ekolojik denge içinde çözen ve gelişmeyi sağlayan
gelecek tasarımı (stratejik plan yaklaşımı) gerekir.

Bu yaklaşım yerel halkı planlamaya katarak ortak geleceklerini birlikte
kurgulayan, dengeli gelişmeyi sağlar. Stratejik planlar da sürdürülebilir gelişmeyi
esas alır. Aşağıdaki şekil konuyu bütün içinde ele alıyor.