4.1.6.Stratejik Alanlar Analizi

Yerel yönetimlerin uğraştığı stratejik alanlar sektörleri de kapsar. Burada esas olan alanların normal sıralaması değil, öncelik sıralamasıdır. Yerel idarenin alanında pek çok sektör bulunabilir ama bunların bazıları yöre için güç ve fırsat oluşturarak gelişmenin dinamiğini teşkil eder. Bundan dolayı sektörlerin iyi analiz edilmesi, önceliklendirilmesi stratejik plan için zorunludur. Yerel yönetimlerde sektör alan farklılıklar gözlenmektedir. İl özel idaresinde sektörel yapılanma varken, kentsel alana hitap eden belediyelerde ihtiyaç ve gelişmelerden kaynaklanan hizmet alanları öne çıkar. Burada alanları analiz ederek rollerini ve önemlerini ortaya koymak daha önemlidir. Her yerel yönetimin kendine özgü alanları listeleyerek analiz yapması daha doğru olur.

Yerel planlamada kalkınma planı ve bölge planlarıyla uyumlu alan, alt alan tespitine gidilerek analiz yapılmalıdır. Yol göstermesi amacıyla alanlar tablosu hazırlanmıştır.

Yerel yönetim alanında stratejik plan yapılırken alan, sektör birliği esas alınmıştır. Ayrımlarla uğraşmak hem işimizi zorlaştırır hem de yerele uymaz. Alan-sektör konusunda şu tespitleri bilmeliyiz.

Alan sektör değildir, onu da kapsar Bir alanda birkaç sektör yer alabilir Alan tahlili yapılırken sektörel analizler de yapılır Alan tespiti, yerel yönetimin konum ve özelliğine göre uzmanlık çalışması ile meydana getirilir

Sektör, birkaç alanla iç içe geçmiş olabilir. (Mesela ekonomi, tarım, turizm, kentte yer alabilir) Sektörün ağırlık derecesi hangi alanda ise o alan içinde tutulur

Bir alanın alt alanları veya konuları diğer alanla çakışabilir. Burada fayda, girdi-çıktıya, bakılarak karar verilir. Mesela pazarlama birkaç alanda yer alabilir

Alanlar ve alt alanlar yerel yönetime göre şekillenir Stratejik alan analizi pek çok çalışma sonucunda elde edilen veriler bir araya getirilerek yapılır. Alanı besleyen sözünü ettiğimiz çalışmaları sıralayalım.

  1. 2. Belirlenen stratejik alanlar üzerinde arama toplantıları yapılır 3. Belirlenen stratejik alanlar üzerine inceleme-araştırmalar yapılır 4. Yerel alan taramalarında “alan” ile ilgili derlemeler yapılır 5. Sahada paydaşlar üzerinde yapılan anketlerde alanla ilgili olanlar ayıklanır 6. Çalışma Grupları stratejik alan raporları hazırlar
  2. ilgili veri-bilgiler seçilir, alanda kullanılır 8. Görüşmelerde “alan” ile ilgili bilgiler derlenir 9. Taramalardan “alan” ile ilgili veri-bilgiler ayıklanır. Alanda kullanılır 10. Planlama çalışmaları sırasında üretilen diğer veri-bilgiler ilgili alana aktarılır.

Yukardaki çalışmalar ekiplerin ayrı ayrı veya bireylerin yaptıkları üretimlerdir. Çalışma Grubu başta olmak üzere plan yönetimi ilgililer ile atölye çalışması yaparak alanı oluşturur.

Alanların analizi yapılırken hazırlayacağımız rehber tablo bize yol gösterir. Her plan yapımcısı böyle bir analiz tablosu çıkarmalıdır. Alandan bahsederken alanı alt alanlar ile birlikte düşünmekteyiz. Alan analizine bütün bakmalıyız.