4.1.4. Swot Analizi

SWOT analizi mevcut durum çalışmasıdır. Stratejik plan hazırlamada en çok kullanılan yöntemdir. SWOT Analizi, güçlü-zayıf yön ayrımı yaparak kurumun içini, fırsat-tehdit yönü ayırarak dışını analiz eder. Ayrıca SWOT (güçlü, zayıf, fırsat, tehdit) sonuçları matris sorgulama yönetimi ile amaçlar ve stratejiler üretilir.

Yerel stratejik gelişim planında SWOT analizi yöntemi kullanılır. Bu yöntem ile il-ilçenin yönetim alanı bütün kabul edilerek dört yönü ortaya çıkarır. SWOT analizi paydaşlarınkatılımı ile yapılır. SWOT sonuçları açık grup tartışması yapılarak şekillendirir. Bu sonuçlar akil adamlar tarafından yeniden değerlendirilerek son şeklinin alır.

Yerel yönetim planında SWOT analizinin ne şekilde, hangi odaklara uygulanacağına baştan karar vermeliyiz. Stratejik plan yapımında SWOT yapılabilecek dört nokta karşımıza çıkar.

 1. eşit ve temsili katılır. Üst, genel seviyede kalır. 2. Stratejik planda belirlenen her alan için SWOT analizi alanı detaylı incelemek için yapılır. Her alanın analizinde, uzman, birikimli, alanı temsil eden paydaşlar, fiilen içinde yaşayan insanlar katılmış olur. 3. Yerel alan kentsel kesim ve kırsal alan olarak somut şekilde ayrılmaktadır. Her iki parçanın sorunları, beklentileri, çözümleri farklı olacaktır. Yerele daha gerçekçi yaklaşmak için kentsel, kırsal ayrımı yaparak iki ayrı SWOT yapılabilir. Ancak alan bütünlüğü ile kırsal-kentsel birlikteliği sağlamak isteniyorsa yapılması tartışılmalıdır
 1. dışarda yaşamaktadır. Dışardakiler de “paydaş” konumundadır. Dış paydaşların veya yararlanıcıların plana katılımı, katkısı isteniyorsa dışardaki hem şehriler üzerinden de genel SWOT analizi yapılabilir. Bu yol yerelin iç, dış dengesini gözetmek, görmek açısından yararlı olacaktır.

SWOT analizi yaptığımızda aşağıdaki beklentileri karşılamış oluruz.

 • Her alanın güçlü yönlerinin daha da geliştirmek
 • Güçlü yönleri kullanarak zayıf yönleri geliştirmek
 • Güçlü yönleri kullanarak tehdidi azaltmak
 • Güçlü yönlerden beslenerek fırsatları kullanmak
 • Fırsatlardan yararlanarak zayıf yönleri güçlendirmek
 • Fırsatlardan yararlanarak tehditleri ortadan kaldırmak veya azaltmak
 • Güçlü yön fırsat ayrımını netleştirerek çevre analizi yapmak
 • Fırsat ve tehditleri analiz ederek rekabet gücünü ortaya çıkarmak
 • SWOT” tan gelişim öncelikleri ve ona bağlı gelişim stratejileri oluşturmak
 • Genel ile alanların SWOT sonuçları karşılaştırılarak yerel bütünlüğü ortaya çıkarmak
 • Her SWOT yöne kutucuk açarak değerlendirme ve analiz yapmak
 • Her SWOT yönü alan ve ilçe genelinde ağırlığını, önemini belirlemek, sıralamak
 • Bütün SWOT sonuçlarını bir arada analiz ederek ilçenin SWOT önceliklerini belirlemek
 • Yerelin sorun-çözüm önceliği ile SWOT önceliklerini mukayese etmek
 • SWOT önceliklerini planlamada kullanmak Alanların SWOT analizi karşılaştırılarak mükerrerler, çelişkiler, benzerlikleri gidermek
 • SWOT analizi ile genel ve alanlar arası amaç-hedef- strateji-eylem bütünlüğü sağlamak
 • Alanların SWOT’larını mukayese etmek
 • Yönetici ve uygulamacılara yereli kavrama ve anlama kolaylığı sağlamak

Yerelin tanıtılma mukayese edilmesini

Yukarıda açıklandığı gibi hangi odaklar ile SWOT yapılacağına plan yönetimi karar verir. Ancak plan alanlar üzerine kurulacağından alan SWOT analizleri mutlaka yapılmalıdır.

Yerelin geneline hitap eden SWOT alan analizlerinden sonra yapılması, alanların getirdiği tecrübe yanında bütünü kavramada yardımcı olacaktır. SWOT analizleri yapıldıktan sonra sıra atölye çalışmasına gelir. Atölyede alan SWOT analizleri düzenlenir, çapraz sorgusu yapılarak ayıklanır. Bilindiği gibi SWOT analizi yapılırken, katılımcılar güçlü-zayıf-fırsat-tehdit yönleri tam algılayamayabilir, birbirine karıştırabilirler.

Alanların tek tek atölye çalışması tamamlandıktan sonra, sıra birbirleri ile karşılaştırılmasına gelir. Alan tespitinde de işlendiği gibi, alanlar içi çe geçebilir. İç içelik SWOT analizinde de karşımıza çıkar. Durumu netleştirmek için uzun, yorucu atölye çalışmaları ile alan SWOT’u, birbirleriyle çapraz sorgu yapılarak ayıklanır, süzgeçten geçirilir. SWOT görüşleri ilgili alana alınarak mükerrerlikler, benzerlikler, çelişkiler ortadan kaldırılır. Alanlar temizlendikten sonra en son sıra, alanlar ile genel SWOT verilerini karşılaştırmaya gelir. Burada da alanlar arasındaki yöntem kullanılır. Benzerlikler, çelişkiler ayıklanır. Geçişler sağlanarak GENEL ve ALAN SWOT’u netleşir.

SWOT tablosu yorumlanarak yerelin geleceği hakkında önümüz açılır SWOT analizi, yerelin bütün yönlerini ayrıntılı şekilde çıkarır SWOT yönlerine bakılarak ilçede üzerinde durulması gereken yönler ortaya çıkar

Genelin ve alanların SWOT çıktıları kendi içinde öncelikli olduğu ve sıralandığı düşünülürse, yereli belli kesitlerle (5’er, 10’ar gibi) incelenir SWOT çıktıları ile hangi yönün geliştirilebileceği, öne çıkarılacağı, birbiri üzerine etkileri tahlil edilir

Yerele içerden bakıldığında (G+Z), dışarıdan bakıldığında (F+T) yön belirlenir. İlçenin iç veya dış dinamiklerinin yoğunluğu ortaya konur Yerele olumlu faktörler açısından bakıldığında (G+F) yönü, olumsuz faktörler açısından (Z+T) yönü tespit edilir. Yerelin gelişimi hakkında bilgi verir

SWOT analizi beraberinde tuzaklar ve zorluklar getirir. Tuzak yanı, analiz yapılırken katılanların “katılım” ve “temsil” yönüdür. SWOT yereli tam yansıtmalıdır. Zorluk yanı, SWOT analizinden stratejik çıkarmada yatmaktadır. Başka yöntemler kullanmadan, akil-uzman adamlara başvurmadan strateji oluşturulamaz.