3.1.6.Görüşmeler

Plan yapılırken yerelin şartlarına uygun görüşme planı yapılır. İlerleyen süreçte görüşmeler yenilenir, güncellenir. Görüşme kapsamını beş temel başlık altında yürütmeliyiz:

Yerel alanda yer alan planın paydaş olarak hedef aldığı kesimler iç içe geçmiş halkalar gibidir. Plana etki ve katkıları birbirinden farklıdır. Konum ve durumlarına göre ‘’görüşme teknikleri‘’ kullanılarak görüşülür. Bilgi, deneyim, durum tespiti, gelecek öngörülerine başvurulur. Paydaşların ortak görüşleri yakalanmaya çalışılır. Çıkan sonuçlardan planlamada yararlanılır. Planlama çalışmalarında paydaş anketi daha çok kişiye ulaşırken paydaş görüşmeleri sınırlı sayıda kalır. O yüzden görüşülecek paydaşlar iyi tespit edilmeli, kamu oyunu temsil edecek kişilerden seçilmelidir. Anketler gibi görüşlere de yer verilmelidir.

Kurumsal görüşmeler ‘’Resmi Kurum Görüşü‘’ olmak anlamına gelmez. Zaten kurum analizi kapsamında ‘’Kurum Görüşü‘’ alınacaktır. Burada kurumu temsil eden veya kurum içinde birikimi olan kişilerle kurumsal pencereden bakarak görüşmeler yapmaktır.

Kurumsal açıdan yerele bakarak durum tespitleri yapmak, gelecek beklentilerini gözlememek plan için önemli veri kaynağı olacaktır.

Akil adamlar, uzmanlığı ve birikimi olan, yerel için değer taşıyan kişilerle röportaj veya söyleşiler yapmak plan için çok önemlidir. Yerel yönetim stratejik planı insan üzerine kurulur ve insana hizmet amacı güder. Planın böylesi insan boyutu ihmal edilmemeli, plana yansıtılmamalıdır. Planın bütün boyutlarına veri olacak kaynakların arasında akil adamlar, uzman ve birikimli kişiler yer alır.

Plan için görüş veya bilgisine başvurulacak kişiler önceden veya süreç içinde tespit edilir, görüşme yapılır. Görüşme verileri planlamada kullanılır. Görüşülecek kişiler yerel alan içinde olduğu gibi, dışarda da olabilir.

Yerelde gelişmenin modeli olacak başarı öykülerinin ortaya çıkaracak görüşmeler yapmak yararlıdır. Yerel alanda hayatları ile iş ve alanındaki yaptığı başarılar ile öne çıkan kişilerle görüşülerek başarı öyküleri alınır. Başarı öykülerinin plan açısından iki yönü bulunur. Başarı öyküleri, durum tespiti yapmada gelecek beklentilerinde ipuçları

  1. kaynak ve potansiyelini ortaya çıkarmada yardımcı olur. Bir de planda insan unsurunu unutmamalıyız. Plan başarısı onu yapan insanların çabalarına bağlıdır.

Yerelde kalkınma dinamiği ve modeli sayılan örnek olayları incelemek, bu amaçla görüşmeler yapmak, planın önünü açar. Sonuçta plan durum analizinden hareketle ileriye doğru yol almayı sağlar. Kalkınma veya gelişmeyi gösteren model örnek olaylar planlama neticesinde ortaya çıkan çalışmalardır. Bunlar bize planların uygulama başarısını gösterirler. Yapılacak yeni plana hata yapmama açısından ışık olurlar. Strateji geliştirilecek alanlar için yardımcı olurlar.

Yukarda sayılanların dışında yerele özgü görüşme konuları belirlenir ve gerçekleştirilir. Görüşmeler sırasında çeşitli görüşme teknikleri kullanılır. Görüşmeler kayda alınır, dökümü yapılarak yazılı metin hâline getirilir. Plan verileri olarak hazırlanır. Görüşmeler teknik kullanmanın yanında tecrübe ve deneyim ister. Daha önce deneyimi olan kişilerden yararlanılmalıdır. Görüşmelerden amaç veri-bilgi derleme olduğuna göre konuyu bilen kişilerin yapması, yeterli bilgi alması yoluna gidilmelidir. (Mesela tarımla ilgili bir görüşmeyi, sağlık elamanının yapması gibi.