2.2.12.Tanıtım-Reklam-Piar Yönetimi

Tanıtım, stratejik planlamanın başlangıcından bitimine kadar bütün süreçlerinde  olması ve yapılması gereken bir çalışmadır. Tanıtım faaliyetlerini  iki başlık halinde ele alarak yürütmek gerekir. Bunlar, ihtiyaca ve sürece  göre tanıtım materyalleri hazırlamak ile tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek  adımlarıdır.

Tanıtım materyalleri planı ilk adımından bitimine ve kamuoyuna tanıtımına  kadar bütün plan süreçlerinde akışa göre hazırlanır ve kullanılır. Plan  yapıcılar tanıtım programı ve takımı hazırlamalıdır.  Stratejik planlama sürecinin her safhasında tanıtım önemlidir. Dolayısıyla  asla ihmal edilmemelidir. Plan yapımcıları ayrıca tanıtım programı  hazırlayarak uygulamalıdır. Tanıtıma iç tanıtım, dış tanıtım olarak iki başlık  altında bakılmalıdır.

Tanıtımı ikiye ayırarak yürütmeliyiz.

  1. Burada taraflara, çalışma gruplarına, ekiplere organların işleyişi ve yükümlülükleri  anlatılır. Planlama süreci, işleyişi, çalışma takvimi anlatılır.  Planda kullanılan yöntemler, teknikler, yönetim bilgi sistemleri, bilgi yönetim  sistemleri, iletişim, sevk ve idare şekilleri hakkında periyodik bilgi  verilir.

İç tanıtım daha çok yazılı, görsel olur. İletişim teknolojilerinden yararlanılarak  yapılır. Veb sitesi ortamı ve e-posta ortamı araç olarak kullanılır.  Daha çok planlamanın içi bünyesine yönelik yapılır.  2.Dış Tanıtım  Stratejik plan yapımında en çok üzerinde yoğunlaşılacak alan dışa yönelik  tanıtımdır. Planın başarıyla yapılması, uygulanması ve izlenmesinde  dış tanıtımın rolü büyüktür. Tanıtım aynı zamanda bir halkla ilişkiler çalışmasıdır.  Dışa yönelik tanıtımda halkla ilişkiler yönetimi ve tekniklerinden  yararlanmak icap eder. Tanıtım faaliyetlerini planlarken plan çemberleri  dediğimiz taraflar, paydaşlar, hedef kitle dikkate alınmalıdır.  Tanıtım faaliyetleri plan sürecinde hep devam edeceği için iletişim iki  taraflı kesintisiz işler. İletişimde kesinti olması, yani tanıtımın durması veya  aksaması plana tepkiyi artırır. Bu noktada tanıtım bir bakıma şişen bir balonun  havasını alıp dengeyi korumaya benzer.

Yerel idarelerin özelliklerine, alanına, kapasitesine ve kaynaklarına göre  tanıtım yol ve usullerine karar verilir. Daha önce işaret edildiği gibi tanıtımın  mutlaka planlama sürecine uygun yapılması gerekir.

Tanıtım faaliyetlerinin amaç değil, araç olduğu asla unutulmamalıdır.  Tanıtıma gereğinden az önem vermek kadar abartmak da yanlıştır. Dozunu  plan yöneticileri ayarlamalıdır.  Tanıtım sonrası oluşacak tepkiler not edilmeli, mutlaka değerlendirilmelidir.  Unutmayalım! Tanıtım çevreye yapılmaktadır. Çevre ise dinamik,  değişken, sürekli değişim içindedir.  Tanıtım eylemlerinin içinde doğal olarak halkla ilişkiler, reklamlar, duyurular  yer alır. Bu çalışmalar planın imajını kamuoyuna yansıtır. Ne kadar  etkin tanıtım yapılırsa planın katılımı, desteği, paylaşımı o kadar artar. Plan  tanıtımında uzman desteği alınabilir.  Tanıtımla ilgili modern yol ve yöntemler kullanılır. Tanıtım ister içeriye,  ister dışarıya kamuoyuna yapılsın yazılı- görsel- sanal araçlar kullanılır.