2.2.10.2 Veri Tabanı Oluşturmak

Ham, işlenmemiş bilgilere veri denmektedir. Verilerin işlenmiş, şekillenmiş  hâline bilgi denmektedir. Veri ham ağacı andırır. Bilgi ise ağaçtan elde  edilen mamule benzer.

Bilgi işlemin ana işlevi; veri-bilgi elde etme, üretmedir. Bu yüzden veri-bilgi  yönetimi önemli bir husustur. Bilgi işlem yöneticilerinin veri-bilgi sistemlerinde,  yönetiminde eğitilmiş olmaları gerekir. Veri yönetimi sistemi kurulursa  olumlu sonuçlar çıkar. Aksi halde çuvallar dolusu kaynaktan ne alınacağı bilinmediğinden  bütün bilgi içinden çıkılmaz bir yığın haline gelir.

Bilgi işlemin önemli fonksiyonlarından birisi de elde edilen, üretilen  veri ve bilgilerin depolanması, saklanması konusudur. Bilgi depolama, bilgi  teknolojisinin gelişimine paralel olarak gelişmektedir. İdare, günün koşullarının  elverdiği, diğer sistem ve programlarla uyumlu, güvenli bilgi depolama  sistemini kurmalıdır. Depolanan bilgiler hiç kullanılmayıp saklanan  bilgiler olmadığından sürekli güncellenmeyi ve kullanılmayı gerektirmektedir.  Güncellenen bir sistem sayesinde işletilmelidir. Bilgi işlem merkezine  bilgi-veri aktaran taraflar (uçlar) sistemin içine dâhil edilmeli, sistem güncellenmesine  yardımcı olunmalıdır.

Depolanan veri ve bilgiler bir merkezde (dijital arşiv) tutulmalı, bilgi teknolojisinin  geliştirdiği en ileri teknikle güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Veri  bilgi deposunun bir sorumlusu olmalı, onun dışındakilere kapalı tutulmalıdır.  Sorumlu kişi güvenilir olmalıdır. Özellik arz eden veri ve bilgiler ayrıca  yedeklenmelidir. Tekrar etmekte yarar vardır. Bilgi işlem, stratejik planlamanın  can damarıdır. İnsan vücudundaki damar ağları sistemine benzer. Sistemdeki  tıkanma hemen bilgi işleme yansır. Bilgi işlemdeki tıkanma ise projeyi  tökezletir. Ondan dolayı planlamayı yönetenler, bilgi işlem yönetimine öncelik  vermelidir.

Stratejik planlama yapılırken, bilgi işlem sistemi tam kurulmadan işe  baş¬landığında ilerleyen aşamalarda ciddi tıkanmayla karşılaşılır. Unutulmamalıdır  ki; stratejik planlama veri ve bilgiye dayalı bir çalışmadır. Eksik  bilgi, yetersiz planı doğurabilir. Planın taraflarca kabul görmesinde bilgiye  tam hâkimiyetin getirdiği mükemmellik etki etmektedir.