Kapsam

Yerel alanda merkezi idarenin yetki genişliği esasına göre çalışan taşra
birimleri ile yerinden yönetim ilkesine göre çalışan yerel birimler görev
yapmaktadır. Taşra teşkilatları merkezin planlamasına göre çalışmaktadır.

Merkezi yönetimin taşra kurumları yerelde alanı kapsayan, gelişmeyi
sağlayan planlama yapamamaktadırlar. Bu kurumlara ait stratejik planlar,
kurumsal çalışma niteliğindedir. (İl Millî Eğitim Müdürlükleri, ilçe ve okul
stratejik planları buna örnek gösterilebilir.)

Merkezi idare dışındaki yerel yönetimler alana hitap eden, katılımcı,
stratejik planlar yapmaktadırlar. Bu planlar karar organlarında onaylanmakta
ve uygulanmaktadır.

Yerel yönetimler stratejik planlarını yaparken şimdiye kadar merkeze
bağlı kamu kuruluşlarına hazırlanan kılavuza göre plan yapmaktalar. Yaptıkları,
kurumsal planlamadan öteye gitmemektedir. Hâlbuki yerel timler alan yönetmekte, hizmet sundukları hedef kitle (yerel halk) bulunmaktadır.
Yerel yönetimlerin bu farklı niteliklerinden dolayı kendilerine
özgü stratejik plan yapma ihtiyacı vardır. Hazırladığımız kılavuz yereli kapsamaktadır.
Dolayısı ile kılavuz, yerel alana hitap eden, gelişmeyi sağlayan,
içinde kurumsal yönü olan kapsayıcı stratejik plan yapımını hedeflemektedir.