2.1.4. Plan Yapım Onayı

Yerel yönetimlerde stratejik plan yapma yetkisi kanunla üst yönetime  görev olarak verilmektedir. (5393/41) Kanuna göre “Belediye başkanı,  mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı  ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu  yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye  meclisine sunar.”

Kanun, plan yapma görevini yürütme organın başına (Vali, Belediye  Başkanı) verse de onaylama yetkisi meclise aittir. Üstelik plan için bütçe  ödenekleri konması meclisin, harcama kararları alınması encümene ait olduğundan  başkan plan yapımı için meclisten karar alır. Kanun iki organa  birlikte plan yapma sorumluluğu vermektedir. Organlar plan yapımından  kaçınamazlar.