2.1.3. Stratejik Plan Çağrısı

Yetkili kurullarda (meclis ve encümen) plan yapım kararı verildikten sonra  üst yönetici kararını, yani onayanı kendisinin verdiği plan yapım olurunu  ilgi tutarak plan yapımını çağrı ile başlatır.  Plan yapım çağrısı bir yazı ile ilgili taraflara duyurulur. Bunlar plan diliyle  paydaşlar ile haberdar olması gereken kurum-kuruluş-örgüt ve kişilerdir. İl  ve ilçelerde çağrı yerler şunlardır.

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Yerel Yönetimler
  • Oda-Meslek Kuruluşları
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vs.)
  • Özel Sektör Kuruluşları
  • Basın-Medya
  • Dış kurumlar, kuruluşlar
  • Üst kurumlar
  • İlgili kişiler

Stratejik Plan çağrısında aşağıdaki bilgiler öz hâlinde yer almalıdır.  Ülkelerde uygulanmakta olan üst planlar, bunların getirdiği yükümlülükler  Yerel idarenin geçirdiği plan deneyi, yapılan planlar, uygulama sonuçları  Stratejik planın yerel alana getireceği katkılar  Stratejik planın bütün tarafların katılımı ile, işbirliği ve koordinasyon  içinde yapılması gerektiği

Katılımcı ve paydaşları plan yapımına katılma çağrısı  Birlikteliğin getireceği sonuçlar, dilek ve teşekkür beyanı  Çağrı açık, anlaşılır, sade, net bir yazıdır. Üst yöneticinin ıslak imzası ile  ilgililere dağıtılır.

Stratejik planlama yapımına karar verildikten sonra nasıl ki kurumlardan,  üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden uzmanlık desteği alınıyorsa,  iletişim kanalları yoluyla topluma mesajlar yollanarak, planlamada  görev alacak bilgisi, deneyimi ve eğitimi bulunan insanlara da çağrı yapılır.  Katılım tamamen gönüllü olacağından süreç bütün yönleriyle anlatılarak  gelecekteki ihtilaflar önlenmiş olur.