Eylem Planı Analizi

4.1.9.EYLEM PLANI ANALIZI

Stratejik plan hazırlanırken plan taramaları analiz edilerek yararlanılırsa, 
aynı şekilde eylem planları da taranır, analiz edilir. Üretilen sonuçlardan 
planda yararlanırız. Eylem planları analizinde aşağıdaki yolları izleriz:

Yerel Stratejik Eylem Planı

Yerelin önceki stratejik planının eylem planı incelenir. Yeni yapılan eylem 
planı taslağı ile yan yana getirilerek mukayese edilir. Önceki eylem 
planında eylemler proje, yatırım, faaliyet, etkinlikler şeklinde ayrılmış ise 
bunlar ilgili alana ve konusuna göre gruplandırılır. Tasarı eylem planında 
değerlendirilir. Bunlardan devam edenler varsa yeni eylem planında 
yer verilir. Farklılaştırılması gerekiyorsa yapılır. Her halde güçlü bağlantı 
kurulur, mukayese edilir.

Yereli İlgilendiren Eylem Planı

Yereli ilgilendiren veya yerelde hazırlanarak uygulanan eylem planları 
incelenir. Yerelin bugünkü koşullarında geçerliliği olanlar ayıklanır. Tasarı 
eylem planı ile karşılaştırılır. Yararlanılır.

Üst Düzey Stratejik Eylem Planı

Üst düzeyde hazırlanan strateji belgeleri veya konulu eylem planlarının 
yerele uzanan yanları ayıklanır. Bağlayıcı yanı varsa uyulmaya çalışılır. 
Faydalı ise örnek alınır. Her iki çalışmada alanlar, konular ile bağlantılı 
hâlde tablolar hâlinde hazırlanır.

Kurum Eylem Planı

Önceki eylem planında gerçekleşme süreleri, işi yapan kurum-kuruluşlar, 
koordinasyonu yürüten birimler, yeni eylem planına ışık tutar. Bunlardan 
yararlanarak hizmetin devamı sağlanılır.

Daha önce değindiğimiz gibi eylem planı iki yönden teknik çalışma gerektirir. 
Önce plan analizi, konuyu bilen, tecrübeli veya uzman kişiler tarafından 
yapılmalıdır. Sonra, eylem planı dokümanları bilgi sistemlerinden 
(ekzel) yararlanarak çözümlenmeli, düzenlenmelidir.