Perfomans Göstergeleri

4.2.18.PERFORMANS GÖSTERGELERI

Performans ölçme, yapılan işleri ölçme tekniğidir. Performans göstergeleri 
de yapılan işi birim bazda ölçme standardıdır. Stratejik planlama sürecinde 
performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden ölçümü 
için oluşturulan bilgi kalıplarıdır. Performans ölçümü, yapılan işlerin ne ölçüde 
yapıldığını göstergelere bakarak ölçer.

Göstergeler, gerçekleşecek her sonuç için niteliğine göre “birim bazda 
değerleri” konarak hesaplanır. Göstergeler daha önce yapılan aynı işlerin 
durumundan hareketle hesaplanır.

Her işin niteliğine göre, karşısına gerçekleşme ölçüsü olan bilgiler yazılır. 
Performans ölçümü baştan zor olduğundan onu karşılayan “ölçek” niteliğinde 
göstergeler konur.

Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen 
hedefe ne ölçüde ulaştığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans 
göstergesi, miktar, zaman, kalite, maliyet cinsinden ortaya konur. (DPT, Kılavuz) 
Belirlenen performans göstergelerinin kendisi de sınıflandırılmaktadır. 
Kendi içindeki kriterler ile varlık kazanır.

GENEL YÖNETİM KAPASİTESİ 
• Yönetim birliği ve koordinasyon oluşturmak. 
• Yetki görev dağınıklığını ortadan kaldırmak. 
• Keşan platformu oluşturmak 
• Kurumlara ihtiyaçlarının karşılanması 
• Kurumlara hizmet kalitesini aştırmak 
• Kurumlar arası koordinasyon işbirliği sağlaması

PERFORMANS NOTLARI

PERFORMANS NEDİR? 
• Performans başarının tahkikat sınırıdır 
• Stratejik plan sonuçlarını ve çıktılarını ölçer 
• Performans ölçüleri olmadan stratejik plan başarısı anlaşılamaz 
• Performans amaç ve hedeflerin ölçümüdür 
• Performans ölçümü sayısaldır 
• Her hedefin performans hedefleri konulur


PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
• Kalite 
• Zaman 
• Maliyet 
• Miktar 
• Verimlilik 
• Etkinlik 
• Yeterlilik

Performans kriterleri.

  • Girdi
  • Çıktı
  • Verimlilik
  • Sonuç
  • Kalite göstergeleri

Yani bir iş, bu ölçüt kalıplarının biriyle ölçülür. Her ölçütün ne olduğu 
yerel koşullar dikkate alınarak birim bazla (iş başına) tespit edilir. Daha açık 
şöyle anlatırız. Bazı faaliyetler girdi, bazıları çıktı, bazıları verimlilik, bazıları 
sonuç, bazıları kalite cinsinden ölçülür. Her sınıflandırmanın kendi içinde 
rakamsal ölçümleri işe göre belirlenir.

Stratejik planların başarılı olmasında performans ölçümü önemli bir 
göstergedir. Bu ölçümler sonucu amaçların ve hedeflerin durumu gözden 
geçirilerek plan revize edilir. Performans ölçümü stratejik plan için erken 
uyarı sistemi gibidir.

Performans sonuçlarına göre stratejik planın düzeltilmesi veya değiştirilmesi 
sağlanır. Yerel yönetimini performans göstergeleri sade, basit, anlaşılır 
olmalıdır. Niteliklerine bakalım.

Göstergeler basit, kolay, anlaşılır ve sade olmalıdır 
Göstergeler amaçlar ve hedefler tam örtüşmelidir 
Birbiriyle çelişen, anlamı olmayan ölçütler konmamalıdır 
Göstergeler taraflarca benimsenmiş olmalıdır 
Göstergeler kesinlikle ölçülebilir olmalıdır 
Göstergeler ihtiyaçlara uygun, esnek olmalıdır 
Göstergeler yorumlardan uzak, net olmalıdır 
Göstergeler karmaşık tablolar içinde oluşturulmamalıdır 
Göstergeler her yerel yönetime uyacak şekilde genel geçer olmalıdır 
Göstergeler makul, tutarlı olmalıdır

Eylemin ve faaliyetin sonunda performans değerlemeye geçilir. Genellikle 
performans ölçümü tablolar hâlinde hazırlanan göstergelere göre puanlanır. 
Böylece başarı yüzdesi bulunmaya çalışılır.

Standart hâle getirilmiş göstergeler yanında yerel yönetime özgü göstergelerle 
de tespit edilebilir. Bu yerel yönetimin farklılığından ileri gelir. 
(Mesela, sahilde olan belediye ile sahilde olmayan belediyenin göstergeleri 
farklı olur.)

Aslında performanslar, yönetimi sürekli uyaran bir sistemdir. Olmak istediğimiz 
yere giderken, amaç ve hedeflerimizi ölçen kadranlara benzer.

YEREL YÖNETİM PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
• Halka yönelik eğitimler 
• Eğitim ve bilimsel projelere destek 
• Dezavantajlı ve bakıma muhtaç kişilere destek 
• Engellilere destek 
• Gençler ve spor etkinlikleri 
• Kültürel etkinlikler 
• Ulaşım 
• Tarihi çevre 
• Kent estetiği 
• Çevre koruma 
• İmar ve şehircilik 
• Afet ve risk yönetimi 
• Kamu düzeni 
• İşbirliği kapasitesi 
• Teknoloji kullanımı 
• Kaynak 
• Bütçe-Yatırımlar 
• Kurumsal yönetim 
• İnsan kaynakları yönetimi 
• Süreçler 
• Katılım 
• Başkanla görüşen sayısı 
• Dilekçe sayısı/verilen cevap