Performans analizi

4.1.12 PERFORMANS ANALIZI

Performans, yapılan işleri ölçme tekniğidir. Stratejik planın yıllık uygulama 
hedeflerinin altında yer alan eylem kararlarının açılımı olan faaliyetlerin 
ve projelerin gerçekleşmelerini ölçer. Daha basit bir ifadeyle yerel yönetimin 
hizmetlerini ve faaliyetlerini ölçer.

Planların uygulama hâli performans planı olarak kabul edilir. 
Performans analizi aslında planın başarısını net ölçen temel çalışmadır. 
O hâlde performans bütün yönleri ile incelenmeli, analiz edilmelidir. Performansa sebep- sonuç ilişkisi yönünden bakmalıyız. Analizde performansı 
beş yolla incelemeliyiz:

1- Planı besleyen, uygulayan kurumların performans analizi 
2- Plan uygulaması olan performans programının analizi 
3-Performans göstergelerinin hazırlanması ve analizi 
4-Plan için gerekli performans planı yapımı 
5-Yıllık performans planı

Performans analizi bir yandan var olan performansı veri-belge-bilgilerini 
planda kullanmak iken, öte yandan yeni planın performans planını nasıl 
yapacağımızı bize gösterir. Plancı böylece üç yönlü çalışır. Hem analiz yapar 
yaptığı analizi planda kullanır hem de performans planı hazırlar

1-Kurumların Performans Analizi

Kurumların yaptıkları iş ve faaliyetler performans çalışmasıdır. Bunun 
ölçülmesi hâlinde başarı ölçülmüş olur. Ancak kurumlar stratejik yönetim 
uygulamadıkları için performans ölçümü yapılamamaktadır. Yalnızca bazı 
kurumların çalışanlarına dair performans ölçümü yapılsa da kurum bütününü 
kapsamaz. Hele yerel yönetim kurumlarında performans ölçümü 
daha da zordur. Buna rağmen plan yapan ekip stratejik planı uygulama sorumluluğu 
taşıyan kurumların performans araştırması ve analizini yaptırır.

Kurumların performans durumu üç şekilde karşımıza çıkar. 
Kurumun performans programı yapılıyor ise planda, sonuç raporları 
analiz edilerek planda kullanılır 
Kurumun performans programı yoksa hizmet standartlarından yararlanılır. 
Hizmet standartlarında konular kapsamında yapılan işlem sayısı 
ve süresi analiz edilir. Kurumsal performans yakalanır

Kurumun performans programı yoksa, yeni tablo oluşturulur. Tabloda 
performans ortaya konur 
Performans çalışmaları plana katılan kurum kuruluşları için yapılır. Son 
yıl esas alınır. Tablolar önceden hazırlanır. Kuruma gönderilir. Gelen raporlar 
birleştirilerek yerelin kurumsal kapasitesi ortaya çıkarılır.

2-Stratejik Plan Performans Programı

Plan yapımı sırasında, plan analizi kadar performans analizinı de dikkate 
almalıyız. Performans göstergeleri hedeflenen işlerin gerçekleşmesi 
ölçüsünü verirken, performans programını da planın yıllık gerçekleşmesini 
gösterir. Beş yıllık dönem sonunda performans toplamı planın uygulanma 
yüzdesini ortaya koyar. Performans analizi bize geri besleme sağlar. Plan 
da hata, sapmaları açığa çıkarır. Amaçlarından eyleme kadar yürütülen 
adımların karnesini verir.

Demek ki, performans planı önceki planları en iyi anlatan verilerdir. 
Mutlaka yararlanılmalıdır. Geçmiş planlamanın hatalarından ders çıkarmak, 
başarı ölçütlerinden yararlanmak yeni plana güç katar.

3-Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri sonuçları, sapmaları ölçme yöntemidir. Bir ölçüte 
dayalı değer üzerinden sonuçları ölçmemizi sağlar. O zaman performans 
göstergelerini önceden tespit etmemiz gerekir. 
Stratejik planlama sürecinde performans ölçümü, planın sonuçlarının 
ve çıktılarının ölçülmesine dayanır. “Performans göstergeleri gerçekleşen 
sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konmasında 
kullanılır. (DPT, 2006:36).

Performans üzerine düşülen nokta performans denetimidir. İyi bir performans 
denetimi aynı zamanda verimliliği, etkinliği ve tutumluluğu da 
ölçer. Stratejik planların başarılı olmasında performans ölçümü önemli 
bir göstergedir. Bu ölçümler sonucu elde edilen sonuçlara göre stratejik 
amaçların ve hedeflerin durumu gözden geçirilerek plan revize edilir. 
Performans göstergeleri rakamlarla ölçülür. Performans ölçüm göstergeleri 
kalite, zaman, maliyet, miktar cinsinden ifade edilir. Performans 
göstergeleri; girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite olarak sınıflandırılabilir. 
Bunların ayrı ayrı tabloları ve sonuç raporları hazırlanır. Performans göstergeleri 
veri ve istatistiklere dayanmaktadır. Bu tür bilgilerin objektif, ölçülebilir 
olması gerekir.