Hedefler

4.2.10.HEDEFLER 
Kamu kuruluşları stratejik planlama kılavuzunda ( s.34) hedefleri şöyle 
tanımlar: “Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesi için ortaya konulan spesifik 
ve ölçülebilir alt amaçlardır.” Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 
birden fazla hedef tespit edilebilir.

Hedefler, amaçların ayrıntılı hâle getirilmiş şeklidir. Rakamlarla ifade 
edilir. Stratejik amaçların gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Hedefler amacın 
ne kadar gerçekçi olduğunun ipuçlarını verir. Alt seviyede belirlenen 
uygulamaya konan hedef tuttukça, onu çevreleyen üst amacın gerçekçi 
olduğu anlaşılır.

Hedefler amacın altında zamanı belirli, sayısal olarak ifade edilir. Hedeflerin 
yazılı ve anlaşılır olması çok önemlidir. Hedefe ulaşıldıktan sonra 
sonuçlarının ölçülmesi idarenin performans başarısını gösterir. Bu nedenle 
hedefler, standart, rakamsal ve tutarlı olmalıdır. Hedefler rakamsal olduğu 
için analiz edilir. Hedeflerden vazgeçilebilir. Hedefler gözden geçirilip yenilenebilir. 
Hedefler uygulayıcı birimleri veya basamakları ilgilendirir. 
Planın yapımı sırasında önce amaçları belirlenerek somutlaştırılır. Hedefler, 
ulaşılması öngörülen çıktılara dönük alt amaçlar olduğundan bunların 
maliyet, miktar, kalite ve zaman yönünden ifade edilebilir olmaları 
gerekir.

Amacı besleyen kaynaklar hedefi de besler. Hedefe amacın şemsiyesi 
altında kısa dönemli, ölçülebilir, somut alt amaçlar gibi bakmalıyız. Hedefler 
doğrudan çözümlere bağlı, onun şekillenmiş halidir. 
Hedefleri belirlerken aşağıdaki yolları izleriz.

Amaçları gerçekleştirmek için uygulamaya dönük adımlar atarız 
Sorunların çözüm yollarını gerçekleşebilir hâle dönüştürürüz 
Her amacı karşılayan birden fazla hedef olması hâlinde önem sırasına 
göre sıralarız

Hedefleri kesin bir dille ifade ederiz 
Aynı konuda önceki planda belirlenmiş hedefler, hâlâ geçerliliğini koruyorsa 
yararlanırız

Hedef mutlaka mevcut durumu karşılamalı, bağlantılı olmalıdır

HEDEF NOTLARI HEDEFLERİ TANIYALIM 
• Amacın uygulanan biçimi 
• Amaçtan ayrı düşünülemez 
• Birden çok hedef olabilir 
• Hedefler analiz edilir 
• Hedeflerden vazgeçilebilir 
• Hedef birimleri ilgilendirir 
• Hedef kısa vadeli olmalı 
• Hedef zamanlı olmalı 
• Hedef sayısal olmalı 
• Hedef ölçülebilir olmalı 
• Açık, anlaşılır olmalı 
• Açık ve net olmalı 
• Doğru ve inanılır olmalı 
HEDEF GRUPLARI 
• Genel hedefler 
• Alt hedefler 
• Alan hedefleri 
• Program hedefleri 
• Yıllık hedefler