Misyon belirleme

4.2.3.MISYON

Misyon yerel yönetimin kendine verilen görev ve sorumlulukları yanında 
üstlendiği işlerin ötesinde bir varlık ifadesidir. Kabaca, ‘’yerel yönetim 
ne yapar?‘’ sorusuna bir çırpıda verilecek cevaptır. (Misal. Bir belediye başkanı, 
belediye evlat edinme hariç her şeyi yapar demişti. Bu misyonu anlatmaktadır) 
Misyona, kurumsal dar bakışla üstlenilen vazife ve görevler diyemeyiz. 
Misyon verilen görevlerin ötesinde durumdan vazife çıkarma işidir. Misyon 
verilmez, yüklenilir. Misyon yüklenme demektir. Misyon yerel yönetimin 
yük taşıma kapasitesidir. Misyon, somut yanı kadar, üstlendiği fonksiyonlarla 
hareketi temsil eder.

Ne iş yaparız? Niçin yaparız? Nasıl yaparız? Sorularının hepsini kapsayan 
bir ifadedir. Bu kapsam yerel yönetimin varlığını çağrıştırır. Demek ki 
misyon yerel yönetimin varlığı, duruşu, yaptıkları ile kendini ortaya koyma 
hâlidir. 
Yerel idareyi benzerlerinden ve diğerlerinden ayıran, farklı kılan, misyondur. 
Daha doğrusu, idarelerin algılanma farklılıklarını misyon gösterir. 
Misyon hayali, afaki olmayıp var olanı beyan etme hâlidir. O nedenle 
bildirim şeklinde yazılır. Misyon bildirimi alt alta özgün cümlelerle yazılması 
daha kolay anlaşılır. Cümleler açık, net, anlaşılır olmalıdır. Mahiyeti itibarıyla 
somut, gerçekle uyumlu olmalıdır. 
Oluşumu

Misyonu besleyen kaynaklar vizyonda olduğu gibi tespit edilir. Liste 
hâline getirilir ve tablolaştırılır. Ayrıca arama konferansında paydaşların 
görüş ve önerileri alınır. Taraflardan gelen cevaplar önem ve tercih sırasına 
göre gruplanır, tartışmaya açılır. Toplu karar verme tekniği uygulanır. Sonuçlar 
kısa, öz cümleler hâlinde sıralanır.

Önceki planlarda belirlenmiş misyonlar yeniden gözden geçirilir. Yeni 
planın misyon belirleme çalışmasında veri olarak kullanılır. 
Arama toplantısında belirlenen misyon cümleleri ile atölye çalışmasında 
belirlenen diğer kaynaklardan süzülen cümleler aynı çalışma ortamında 
ayıklanır, çapraz sorgusu yapılır, somut cümleler oluşturulur. Nihai liste, 
misyon cümleleri olur.

Yukarıdaki misyon belirleme usulü, her stratejik alan için ayrı ayrı yapılır. 
Benzer yöntemler kullanılır. Her alan için oluşturulan misyon alanları arasında 
çapraz sorgu yapılır. İç içe geçen cümleler ayıklanır. Alanlar arasında 
tutarlılık sağlanır.

MİSYON NOTLARI MİSYON NASIL OLMALI? 
• Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilmeli 
• Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını belirtmeli 
• Yasal düzenlemelerde verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde olmalı 
• Yerelin sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlamalı 
• Kurumun yapma kapasitesini anlatmalı 
• Gerçekleşebilir hedefler ile sınırlı olmalıdır 
MİSYON BELİRLERKEN HANGİ SORULAR SORULMALI? 
• Şimdiki görevimiz nedir? 
• Hedef kitlelerin beklentileri nelerdir? 
• Var olma nedenimiz nedir? 
• Hangi alanda çalışıyoruz? 
• Yasal görevlerimizi nelerdir? 
• Yeni görevlerimiz ne 
olmalı? 
MİSYON BEYANLARI 
• Vaziyet alma 
• Durumdan vazife çıkarma 
• Beklenene cevap verme 
• Olan bitene hakim olma

Analizi 
Netleşen misyon cümlelerinin analizine sıra gelir. Misyon önce vizyon 
ile karşılaştırılır. Vizyonda çağrışım yapan kelimelerin misyonda karşılığı 
aranır. Böylece vizyon-misyon uyuşması sağlanmış olur. Misyon-vizyon 
uyuşması plan tutarlılığı için gereklidir. Aksi hâlde vizyon ışığında misyonlar 
yeniden gözden geçirilir