SWOT Analizi

4.1.4. SWOT ANALIZI

SWOT analizi mevcut durum çalışmasıdır. Stratejik plan hazırlamada 
en çok kullanılan yöntemdir. SWOT Analizi, güçlü-zayıf yön ayrımı yaparak 
kurumun içini, fırsat-tehdit yönü ayırarak dışını analiz eder. Ayrıca SWOT 
(güçlü, zayıf, fırsat, tehdit) sonuçları matris sorgulama yönetimi ile amaçlar 
ve stratejiler üretilir.

Yerel stratejik gelişim planında SWOT analizi yöntemi kullanılır. Bu yöntem 
ile il-ilçenin yönetim alanı bütün kabul edilerek dört yönü ortaya çıkarır. 
SWOT analizi paydaşlarınkatılımı ile yapılır. SWOT sonuçları açık grup 
tartışması yapılarak şekillendirir. Bu sonuçlar akil adamlar tarafından yeniden 
değerlendirilerek son şeklinin alır.

Yerel yönetim planında SWOT analizinin ne şekilde, hangi odaklara uygulanacağına 
baştan karar vermeliyiz. Stratejik plan yapımında SWOT yapılabilecek 
dört nokta karşımıza çıkar.

1. Yerelin genelini kapsayan SWOT analizi yerel için tek yapılır. Bütün kesimler 
eşit ve temsili katılır. Üst, genel seviyede kalır. 
2. Stratejik planda belirlenen her alan için SWOT analizi alanı detaylı incelemek 
için yapılır. Her alanın analizinde, uzman, birikimli, alanı temsil 
eden paydaşlar, fiilen içinde yaşayan insanlar katılmış olur. 
3. Yerel alan kentsel kesim ve kırsal alan olarak somut şekilde ayrılmaktadır. 
Her iki parçanın sorunları, beklentileri, çözümleri farklı olacaktır. 
Yerele daha gerçekçi yaklaşmak için kentsel, kırsal ayrımı yaparak iki 
ayrı SWOT yapılabilir. Ancak alan bütünlüğü ile kırsal-kentsel birlikteliği 
sağlamak isteniyorsa yapılması tartışılmalıdır.

4. Yerel alan göç vermektedir. Göç nedeniyle yerelden daha fazla nüfus 
dışarda yaşamaktadır. Dışardakiler de “paydaş” konumundadır. 
Dış paydaşların veya yararlanıcıların plana katılımı, katkısı isteniyorsa 
dışardaki hem şehriler üzerinden de genel SWOT analizi yapılabilir. 
Bu yol yerelin iç, dış dengesini gözetmek, görmek açısından yararlı 
olacaktır.

SWOT analizi yaptığımızda aşağıdaki beklentileri karşılamış oluruz.

 • Her alanın güçlü yönlerinin daha da geliştirmek
 • Güçlü yönleri kullanarak zayıf yönleri geliştirmek
 • Güçlü yönleri kullanarak tehdidi azaltmak
 • Güçlü yönlerden beslenerek fırsatları kullanmak
 • Fırsatlardan yararlanarak zayıf yönleri güçlendirmek
 • Fırsatlardan yararlanarak tehditleri ortadan kaldırmak 
  veya azaltmak
 • Güçlü yön fırsat ayrımını netleştirerek çevre 
  analizi yapmak
 • Fırsat ve tehditleri analiz ederek rekabet gücünü 
  ortaya çıkarmak
 • SWOT” tan gelişim öncelikleri ve ona bağlı gelişim 
  stratejileri oluşturmak
 • Genel ile alanların SWOT sonuçları karşılaştırılarak 
  yerel bütünlüğü ortaya çıkarmak
 • Her SWOT yöne kutucuk açarak değerlendirme 
  ve analiz yapmak
 • Her SWOT yönü alan ve ilçe genelinde ağırlığını, 
  önemini belirlemek, sıralamak
 • Bütün SWOT sonuçlarını bir arada analiz ederek 
  ilçenin SWOT önceliklerini belirlemek
 • Yerelin sorun-çözüm önceliği ile SWOT önceliklerini 
  mukayese etmek
 • SWOT önceliklerini planlamada kullanmak 
  Alanların SWOT analizi karşılaştırılarak mükerrerler, 
  çelişkiler, benzerlikleri gidermek
 • SWOT analizi ile genel ve alanlar arası amaç-hedef- 
  strateji-eylem bütünlüğü sağlamak
 • Alanların SWOT’larını mukayese etmek
 • Yönetici ve uygulamacılara yereli kavrama ve anlama 
  kolaylığı sağlamak
 • Yerelin tanıtılma mukayese edilmesini sağlamak

Yukarıda açıklandığı gibi hangi odaklar ile SWOT yapılacağına plan yönetimi 
karar verir. Ancak plan alanlar üzerine kurulacağından alan SWOT 
analizleri mutlaka yapılmalıdır.

Yerelin geneline hitap eden SWOT alan analizlerinden sonra yapılması, 
alanların getirdiği tecrübe yanında bütünü kavramada yardımcı olacaktır. 
SWOT analizleri yapıldıktan sonra sıra atölye çalışmasına gelir. Atölyede 
alan SWOT analizleri düzenlenir, çapraz sorgusu yapılarak ayıklanır. Bilindiği 
gibi SWOT analizi yapılırken, katılımcılar güçlü-zayıf-fırsat-tehdit yönleri 
tam algılayamayabilir, birbirine karıştırabilirler.

Alanların tek tek atölye çalışması tamamlandıktan sonra, sıra birbirleri 
ile karşılaştırılmasına gelir. Alan tespitinde de işlendiği gibi, alanlar içi çe 
geçebilir. İç içelik SWOT analizinde de karşımıza çıkar. Durumu netleştirmek 
için uzun, yorucu atölye çalışmaları ile alan SWOT’u, birbirleriyle çapraz 
sorgu yapılarak ayıklanır, süzgeçten geçirilir. SWOT görüşleri ilgili alana 
alınarak mükerrerlikler, benzerlikler, çelişkiler ortadan kaldırılır. 
Alanlar temizlendikten sonra en son sıra, alanlar ile genel SWOT verilerini 
karşılaştırmaya gelir. Burada da alanlar arasındaki yöntem kullanılır. Benzerlikler, 
çelişkiler ayıklanır. Geçişler sağlanarak GENEL ve ALAN SWOT’u 
netleşir.

SWOT tablosu yorumlanarak yerelin geleceği hakkında önümüz açılır 
SWOT analizi, yerelin bütün yönlerini ayrıntılı şekilde çıkarır 
SWOT yönlerine bakılarak ilçede üzerinde durulması gereken yönler ortaya 
çıkar

Genelin ve alanların SWOT çıktıları kendi içinde öncelikli olduğu ve sıralandığı 
düşünülürse, yereli belli kesitlerle (5’er, 10’ar gibi) incelenir 
SWOT çıktıları ile hangi yönün geliştirilebileceği, öne çıkarılacağı, birbiri 
üzerine etkileri tahlil edilir

Yerele içerden bakıldığında (G+Z), dışarıdan bakıldığında (F+T) yön belirlenir. 
İlçenin iç veya dış dinamiklerinin yoğunluğu ortaya konur 
Yerele olumlu faktörler açısından bakıldığında (G+F) yönü, olumsuz faktörler 
açısından (Z+T) yönü tespit edilir. Yerelin gelişimi hakkında bilgi 
verir

SWOT analizi beraberinde tuzaklar ve zorluklar getirir. Tuzak yanı, analiz 
yapılırken katılanların “katılım” ve “temsil” yönüdür. SWOT yereli tam yansıtmalıdır. 
Zorluk yanı, SWOT analizinden stratejik çıkarmada yatmaktadır. 
Başka yöntemler kullanmadan, akil-uzman adamlara başvurmadan strateji 
oluşturulamaz.